Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Acords previs

A l'efecte d'aplicar aquesta reducció, amb caràcter previ a la realització de les operacions, el contribuent podrà sol·licitar a l'Administració tributària l'adopció d'un acord previ de valoració en relació amb els ingressos procedents de la cessió dels actius i de les despeses associades, així com de les rendes generades en la transmissió.

Esta sol·licitud s'acompanyarà d'una proposta de valoració, que es fonamentarà en el valor de mercat.

La proposta podrà entendre's desestimada una vegada transcorregut el termini de resolució.

Així mateix, amb caràcter previ a la realització de les operacions, el contribuent podrà sol·licitar a l'Administració tributària un acord previ de qualificació dels actius com pertanyents a alguna de les categories a què es referix l'article 23.1 de la LIS, i de valoració en relació amb els ingressos procedents de la cessió d'aquells i de les despeses associades, així com de les rendes generades en la transmissió.

Esta sol·licitud s'acompanyarà d'una proposta de valoració, que es fonamentarà en el valor de mercat.

La proposta podrà entendre's desestimada una vegada transcorregut el termini de resolució.

La resolució d'este acord requerirà informe vinculant emés per la Direcció General de Tributs, en relació amb la qualificació dels actius. En cas d'estimar-ho procedent, la Direcció General de Tributs podrà sol·licitar opinió no vinculant respecte d'això, al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (actualment, Ministeri de Ciència i Innovació).