Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Rendes excloses de la reducció

No donaran dret a la reducció en cap cas les rendes procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació, o de la transmissió, de marques, obres literàries, artístiques o científiques, incloses les pel·lícules cinematogràfiques, de drets personals susceptibles de cessió, com els drets d'imatge, de programes informàtics diferents dels referits en l'article 23.1 de la LIS, equips industrials, comercials o científics, plans, fórmules o procediments secrets, de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques, ni de qualsevol altre dret o actiu diferent dels assenyalats en l'este article 23.1 de la LIS.