Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)

Segons el que disposa l'article 19.1 de la LIS, s'integrarà en la base imposable la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials que siguen propietat d'una entitat resident en territori espanyol que trasllada la seua residència a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que haja celebrat un acord amb Espanya o amb la Unió Europea sobre assistència mútua en matèria de cobrament de crèdits tributaris que siga equivalent a l'assistència mútua prevista en la Directiva 2010/24/UE del Consell, de 16 de març de 2010, excepte que estos elements patrimonials queden afectats a un establiment permanent situat en territori espanyol de l'esmentada entitat.

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2021, se substituïx la possibilitat que tenia el contribuent d'ajornar el pagament del deute tributari resultant d'integrar en la base imposable la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials propietat de l'entitat resident en territori espanyol que trasllada la seua residència a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que haja celebrat un acord amb Espanya o amb la Unió Europea sobre assistència mútua en matèria de cobrament de crèdits tributaris, per la possibilitat de fraccionar este pagament, també a sol·licitud del contribuent, per quintes parts anuals iguals.

En el cas de canvi de residència, transferència a Espanya d'elements patrimonials o activitats que, d'acord amb el que preveu l'article 5 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016, hagen sigut objecte d'una imposició d'eixida en un Estat membre de la Unió Europea, el valor determinat per l'Estat membre d'eixida tindrà la consideració de valor fiscal a Espanya, fora que no reflectisca el valor de mercat.

Finalment, s'ha de tindre en compte que no s'integrarà en la base imposable, la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials transferits, que estiguen relacionats amb el finançament o entrega de garanties o per a complir requisits prudencials de capital o a l'efecte de gestió de liquiditat, sempre que es preveja que han de tornar a territori espanyol per a afectar-se en el termini màxim d'un any a un establiment permanent situat a Espanya.

Emplenament del model 200

En els supòsits de canvi de residència a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu en els termes exposats en l'apartat anterior, s'haurà d'incloure en les caselles [01572] i [01573] «Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, l'import del deute tributari que resulte d'integrar en la base imposable la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials transferits.

Recorde:

Estes caselles hauran de complimentar-se amb l'import de la diferència de valor esmentada, fins i tot en cas que no s'opte per fraccionar el pagament en els termes prevists en l'article 19.1 LIS.

Quan el contribuent opte per fraccionar el pagament del deute tributari resultant de l'aplicació de l'article 19.1 de la LIS, haurà d'exercir esta opció marcant en la declaració de l'impost corresponent al període impositiu conclòs amb motiu del canvi de residència, la casella [00037] «Opció de fraccionament art. 19.1 LIS» de la pàgina 1 del model 200.

Per a realitzar el pagament dels diferents terminis de fraccionament, s'haurà de complimentar l'apartat «Opció de fraccionament art. 19.1 LIS» de la pàgina 14 bis del model 200.