Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Operacions de l'art. 19 diferents del canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE

L'article 19 de la LIS regula diverses regles especials de valoració, no només les relatives al canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE a les quals es fa referència en l'apartat 1 de l'esmentat article.D'esta manera, els apartats 2 i següents de l'article 19 del LIS inclouen, entre altres supòsits, regles de valoració aplicables a operacions realitzades amb o per persones o entitats residents en països o territoris qualificats com jurisdiccions no cooperatives, quantitats subjectes a retenció, renda que es pose de manifest com a conseqüència de l'exercici del dret de rescat dels contractes d'assegurança col·lectiu que instrumenten compromisos per pensions.

Emplenament del model 200

Conforme a l'anterior, totes les correccions al resultat comptable que s'hagen de realitzar per raó de l'aplicació de l'article 19 del LIS, a excepció del disposat en l'apartat 1 de l'esmentat article, s'hauran d'incloure en les caselles [01574] i [01575] «Operacions de l'art. 19 LIS diferents del canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE» de la pàgina 12 del model 200, segons corresponga.

A tindre en compte:

A les caselles [01574] i [01575] no s'inclouran les correccions al resultat comptable que els contribuents hagen de realitzar en aplicació de l'apartat 1 de l'esmentat article 19 del LIS.La raó és que en els suposats de canvi de residència a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu en els termes exposats en l'apartat anterior, l'ajustament que procedisca s'haurà d'incloure en les caselles [01572] i [01573] «Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, per la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials transferits.