Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Revaloritzacions comptables

En el segon paràgraf de l'article 17.1 de la LIS s'establix com a regla general que les variacions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable no tenen efectes fiscals, quan no hagen d'imputar-se en el compte de pèrdues i guanys, excepte:

  • Que s'aplique el que disposa l'article 15.l) de la LIS, per a períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2017,

  • No hagen d'imputar-se a un compte de reserves si així l'establix una norma legal o reglamentària, per a períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2018.

Emplenament del model 200

Si el contribuent realitza una revalorització comptable no emparada per una norma legal o reglamentària, haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00345] i [00346] «Revaloritzacions comptables (art. 17.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

  • Durant el període impositiu en què la revalorització de l'element d'haja imputat comptablement al resultat de l'exercici, s'haurà d'incloure l'import de la mateixa en la casella [00346] de disminucions.

  • Durant el període impositiu que comptabilitze despeses vinculades amb els actius revalorats s'haurà d'incloure l'import dels mateixos en la casella [00345] d'augments. En el cas en què el que comptabilitze siga ingressos, este import haurà d'incloure's en la casella [00346] de disminucions.