Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del quadre «Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària» (art. 130, DA 13a i DT 33 LIS) (pàgina 20 ter del model 200)

En relació amb el procediment de conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària, el contribuent haurà de complimentar el quadre «Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària (art. 130, DA 13a i DT 33 LIS )» de la pàgina 20 ter del model 200, de la manera com es detalla a continuació:

1. Actius per impost diferit (AID). DT 33a i DA 13a LIS

En la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS s'establix un règim transitori per a la conversió dels actius per impost diferit generats en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2016 en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària.

En esta disposició s'establix un tractament diferent a l'exercici del dret de conversió en crèdit exigible davant l'Administració tributària regulat en l'article 130 de la LIS per a estos actius, segons el seu període de generació:

• Actius per impost diferit generats abans d'1 de gener de 2008

En l'apartat 1 de la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS s'establix que estos actius tindran dret a la conversió en crèdit exigible davant l'Administració tributària independentment de l'import de la quota líquida positiva del període impositiu en què es van generar.

Actius per impost diferit generats durant els períodes transcorreguts entre 2008 i 2015

En l'apartat 2 de la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS s'establix que en cas que la diferència entre l'import dels actius per impost diferit a què es referix l'apartat 1 d'esta disposició i la suma agregada de les quotes líquides positives d'este Impost, corresponents als períodes impositius transcorreguts entre els anys 2008 i 2015 siga positiva, l'aplicació del que disposa l'article 130 de la LIS requerirà que l'entitat satisfaça, respecte d'esta diferència, la prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària. Esta prestació haurà de ser satisfeta en tots els períodes impositius en els que es registren els referits actius per impost diferit.

La prestació patrimonial està regulada en la disposició addicional tretzena de la LIS, que establix que l'import de la prestació serà el resultat d'aplicar l'1,5 per cent a l'import total d'estos actius existent l'últim dia del període impositiu corresponent a l'impost sobre societats de l'entitat.

Esta prestació es meritarà el dia d'inici del termini voluntari de declaració per este Impost, coincidint el seu termini d'ingrés amb l'establit per a l'autoliquidació i ingrés d'este Impost.

L'ingrés de la prestació patrimonial es realitzarà mitjançant la presentació del model 221 d'autoliquidació de la prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària, aprovada per l'Ordre HFP/550/2017, de 15 de juny.

Finalment, en relació amb els contribuents que apliquen el que disposa esta disposició transitòria trenta-tresena de la LIS, l'apartat 6 d'esta disposició transitòria trenta-tresena de la LIS establix per a estos contribuents l'obligació de subministrar la següent informació:

 1. Import total dels actius per impost diferit a què es referix l'apartat 1 d'esta disposició.

 2. Import total de la suma agregada de les quotes líquides positives d'este Impost, corresponents als períodes impositius transcorreguts entre els anys 2008 i 2015.

 3. Import total i any de generació dels actius per impost diferit a què es referix la lletra a) anterior, a què, al seu torn, els resulte d'aplicació l'apartat 2 d'esta disposició.

 4. Import total i any de generació dels actius per impost diferit a què es referix la lletra a) anterior als que no resulte d'aplicació l'apartat 2 d'esta disposició, especificant, si escau, els derivats de l'aplicació de l'apartat 4 d'esta disposició.

Emplenament en el model 200 de l'apartat «Actius per impost diferit (AID). DT 33a i DA 13a LIS »(pàgina 20 ter del model 200)

Per a complir amb l'obligació esmentada en els paràgrafs anteriors, els contribuents han de complimentar este apartat de la forma que es detalla a continuació:

 • En la columna «Import total AID pendents d'aplicació a comence del període (DT 33a.1 i 6 a) LIS)», es consignarà en les caselles [01524] i [01529] l'import total dels actius per impost diferit generats durant els períodes impositius 2007 i anteriors i en els transcorreguts entre 2008 i 2015, respectivament, que estiguen pendents d'aplicació al principi del període impositiu objecte de declaració, en els termes establits en l'apartat 1 i en la lletra a) de l'apartat 6 de la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS.

 • En la columna «Quota líquida positiva» es consignarà en la casella [01530], l'import de la suma agregada de les quotes líquides positives de l'impost sobre societats corresponents als períodes impositius transcorreguts entre els anys 2008 i 2015.

  A tindre en compte:

  L'emplenament de la casella corresponent a la fila «2007 i anteriors» queda bloquejada, atès que segons el que disposa l'apartat 1 de la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS, el dret a la conversió dels actius per impost diferit generats durant aquells períodes es pot exercir independentment de l'import de la quota líquida positiva del període en què es van generar.

  També queda bloquejada l'emplenament de la casella corresponent al total d'esta columna.

 • En la columna «AID aplicats durant el període (per integració de dotacions en la liquidació)», es consignarà en les caselles [01525] i [01590] l'import dels actius per impost diferit generats abans d'1 de gener de 2008 i en els transcorreguts entre 2008 i 2015, respectivament, que s'apliquen durant el període impositiu objecte de declaració per integració en la base imposable de les dotacions que els van generar en els termes establits per l'article 11.12 de la LIS.

 • En la columna «AID convertits en crèdit exigible durant el període», es consignarà en les caselles [01526] i [01591] l'import dels actius per impost diferit generats abans d'1 de gener de 2008 i en els transcorreguts entre 2008 i 2015, respectivament, convertits en crèdit exigible durant el període impositiu objecte de declaració en els termes establits per l'article 130 de la LIS.

Dins d'este apartat «Actius per impost diferit (AID). DT 33a i DA 13a LIS», en el bloc «AID pendents d'aplicació en períodes futurs», es consignaran els imports corresponents als actius per impost diferit que no s'han aplicat o convertit durant el període impositiu objecte de declaració i que, per tant, queden pendents de la seua aplicació en períodes futurs:

 • En la columna «Amb prestació patrimonial (DT 33a.6 c) LIS)», es consignarà de l'import total dels actius per impost diferit consignats en la columna «Import total AID pendents d'aplicació a comence del període (DT 33a.1 i 6 a) LIS)», sobre el qual s'haurà de detreure aquelles quantitats corresponent als actius per impost diferit que hagen sigut aplicades durant el període (per integració de dotacions en la liquidació) i els actius per impost diferit convertits en crèdit exigible durant el període, l'import sobre el qual corresponga satisfer la prestació patrimonial per conversió d'estos actius en els termes establits en l'apartat 2 de la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS.

  A estos efectes, en la casella [01531] es consignarà l'import sobre el qual corresponga satisfer la prestació patrimonial per la conversió dels actius per impost diferit generats durant els períodes impositius transcorreguts entre 2008 i 2015.

  A tindre en compte:

  L'emplenament de la casella corresponent a la fila «2007 i anteriors» queda bloquejada, atès que, segons el que disposa la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS, els actius per impost diferit generats en exercicis anteriors a 1 de gener de 2008, poden convertir-se en crèdit exigible sense haver de satisfer la prestació patrimonial.

 • En la columna «Sense prestació patrimonial (DT 33a.6 d) LIS)» es consignarà de l'import total dels actius per impost diferit consignats en la columna «Import total AID pendents d'aplicació a comence del període (DT 33a.1 i 6 a) LIS)», sobre el qual s'haurà de detreure aquelles quantitats corresponent als actius per impost diferit que hagen sigut aplicades durant el període (per integració de dotacions en la liquidació) i els actius per impost diferit convertits en crèdit exigible durant el període, l'import sobre el qual no corresponga satisfer la prestació patrimonial per conversió d'estos actius en els termes establits en els apartats 1 i 2 de la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS.

  A estos efectes, en les caselles [01527] i [01532] es consignarà tot l'import sobre el qual no correspon satisfer la prestació patrimonial per conversió dels actius per impost diferit generats durant els períodes impositius iniciats abans de l'1 de gener de 2008 i en els transcorreguts entre 2008 i 2015, respectivament.

 • En la columna «Sense prestació patrimonial. Minoració prestació per excés quota uns altres períodes iniciats a partir de 2016 (DT 33a.4 i 6 d) LIS)» es consignarà en la casella [01533] l'import dels actius per impost diferit generats durant els períodes impositius transcorreguts entre 2008 i 2015 que deriven de l'aplicació de l'apartat 4 de la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS.

  En esta columna es consignarà aquella part dels actius per impost diferit que en el seu origen estaven obligats per aplicació del que disposa l'apartat 2 de la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS, a satisfer la prestació patrimonial per poder ser convertits en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària, i que com a conseqüència de l'aplicació de l'apartat 4 d'esta disposició, queden fora de l'obligació de satisfer esta prestació.

  A tindre en compte:

  Pel que fa a l'aplicació de l'excés de quota líquida positiva generat en un determinat període enfront dels actius per impost diferit generats en el mateix, regulat en el paràgraf segon de l'article 130.1 de la LIS, que s'apliquen a actius de la mateixa naturalesa generats durant els períodes impositius de 2008 a 2015 (DT 33a.4 de la LIS), haurà de consignar-se en l'apartat «Excés quota líquida positiva (art. 130.1 i DT 33a.4 LIS)» de la pàgina 20 ter del model 200, en la columna denominada «Excés de quota líquida positiva aplicat en períodes impositius de 2008 a 2015 (DT 33a.4 LIS)» desglossats per any de generació.

  L'emplenament de la casella corresponent a la fila «2007 i anteriors» queda bloquejada, atès que, segons el que disposa la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS, els actius per impost diferit generats en exercicis anteriors a 1 de gener de 2008, poden convertir-se en crèdit exigible sense haver de satisfer la prestació patrimonial.

 • En la columna «Import total AID pendents (DT 33a.1 i 6 a) LIS)» es consignarà l'import total dels actius per impost diferit amb dret a conversió en crèdit exigible segons el que disposa l'article 130 i en la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS, que no s'hagen aplicat durant el període impositiu objecte de declaració per integració de dotacions en la liquidació, ni s'hagen convertit en crèdit exigible durant el període, quedant per tant pendent d'aplicació en períodes futurs. El seu import resultarà de l'agregació de les tres columnes anteriors, integrants del bloc «AID pendents d'aplicació en períodes futurs».

  A estos efectes, en les caselles [01528] i [01534] es consignarà l'import total d'estos actius generats en períodes impositius iniciats abans d'1 de gener de 2008 i en els transcorreguts entre 2008 i 2015, respectivament.

2. Actius per impost diferit (AID). Art. 130 LIS

Segons s'establix en el primer paràgraf de l'article 130.1 de la LIS per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, els actius per impost diferit corresponents a les dotacions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS podran convertir-se en un crèdit exigible enfront de l'Administració tributària, per un import igual a la quota líquida positiva corresponent al període impositiu de generació d'aquells, sempre que es de qualsevol de les circumstàncies següents assenyalades en l'article 130.2 de la LIS:

 • Que el contribuent registre pèrdues comptables en els seus comptes anuals, auditades i aprovades per l'òrgan corresponent.

  En eixe supòsit, l'import dels actius per impost diferit objecte de conversió estarà determinat pel resultat d'aplicar sobre el total dels mateixos, el percentatge que representen les pèrdues comptables de l'exercici respecte de la suma de capital i reserves.

 • Que l'entitat siga objecte de liquidació o insolvència judicialment declarada.

Segons el que disposa el segon paràgraf de l'article 130.1 de la LIS, quan l'import de la quota líquida positiva d'un determinat període impositiu siga superior a l'import dels actius per impost diferit generats en el mateix a què es referix el primer paràgraf de l'article 130.1 de la LIS, l'entitat podrà tindre el dret a la conversió en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària previst en l'article 130 de la LIS, per un import igual a l'excés, respecte d'aquells actius de la mateixa naturalesa generats en períodes impositius anteriors o en els 2 períodes impositius posteriors.

També es convertiran en un crèdit exigible enfront de l'Administració tributària els actius per impost diferit pel dret a compensar en exercicis posteriors les bases imposables negatives, quan aquells siguen conseqüència d'integrar en la base imposable les dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors, així com les dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, si escau, prejubilació, que van generar els actius per impost diferit a què s'ha fet referència en el primer paràgraf d'este apartat.

La conversió dels actius per impost diferit referits en este apartat en un crèdit exigible enfront de l'Administració tributària es produirà en el moment de la presentació de l'autoliquidació de l'impost sobre societats corresponent al període impositiu en què s'hagen produït les circumstàncies assenyalades anteriorment.

Esta conversió determinarà que el contribuent puga optar per sol·licitar el seu abonament a l'Administració tributària o per compensar estos crèdits amb uns altres deutes de naturalesa tributària de caràcter estatal que el propi contribuent genere a partir del moment de la conversió, d'acord amb el procediment i en el termini establits en l'article 69 del RIS.

D'altra banda, els actius per impost diferit podran bescanviar-se per valors de Deute Públic, una vegada transcorregut el termini de díhuit anys, computat des de l'últim dia del període impositiu en què es produïsca el registre comptable de tals actius.

En relació amb els contribuents que apliquen el que disposa este article 130 de la LIS, l'article 130.6 de la LIS establix per als mateixes l'obligació de subministrar la següent informació:

 1. Import total dels actius per impost diferit corresponents a dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent, no carregats amb entitats de dret públic i de la qual deduïbilitat no es produïsca per aplicació del que disposa l'article 13.1.a) de la LIS, així com els derivats de l'aplicació dels apartats 1 i 2 de l'article 14 de la LIS, corresponents a dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, si escau, prejubilació.

 2. Import total i any de generació dels actius per impost diferit a què es referix la lletra a) anterior respecte dels quals l'entitat té el dret establit en este article, especificant aquells a què es referix, si escau, el segon paràgraf de l'article 130.1 de la LIS.

 3. Import total i any de generació dels actius per impost diferit a què es referix la lletra a) anterior respecte dels quals l'entitat no té el dret establit en este article.

Emplenament en el model 200 de l'apartat «Actius per impost diferit (AID). Art. 130 LIS» (pàgina 20 ter del model 200)

Per a complir amb l'obligació esmentada en els paràgrafs anteriors, els contribuents han de complimentar este apartat de la forma que es detalla a continuació:

 • En la columna «Import total AID (art. 130.6 a) LIS) pendents d'aplicació a comence del període/generats en el propi període», es consignarà en les caselles [01542], [01552], [01754], [02100], [02268] i [01117], els imports dels actius per impost diferit generats el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, que estiguen pendents d'aplicar, en els termes de l'article 130.6 de la LIS.

 • En la columna «Quota líquida positiva», es consignarà en les caselles [01543], [01553], [01755], [02101], [02269] i [01118] , els imports de les quotes líquides positives de l'impost sobre societats corresponents a 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament.

Dins d'este apartat «Actius per impost diferit (AID). Art. 130 LIS», el bloc «AID pendents d'aplicació a comence del període/generats en el propi període», es complimentarà de la següent manera:

 • En la columna «Amb dret a conversió en crèdit exigible (art. 130.6 b) LIS)» es consignarà en les caselles [01544], [01554], [01756], [02102], [02270] i [01119], l'import relatiu als actius per impost diferit amb dret a conversió per un import igual a la quota líquida positiva corresponent als períodes impositius 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 de generació dels mateixos, respectivament, que són una part dels actius per impost diferit de l'article 130.6 b) de la LIS.

 • En la columna «Amb dret a conversió en crèdit exigible per excés quota uns altres períodes (art. 130.1 i 6 b) LIS) » es consignarà en les caselles [01545], [01555], [01757], [02103], [02271] i [01120], l'import relatiu als actius per impost diferit generats el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021,  respectivament, que hagen adquirit el dret a conversió per aplicació de l'excés de quota d'uns altres períodes, tal com establix el paràgraf segon de l'article 130.1 de la LIS, i de la qual emplenament independent establix l'article 130.6 b) de la LIS.

  A tindre en compte:

  L'aplicació d'estos excessos de quota líquida positiva corresponents a uns altres períodes ha de reflectir-se de forma correlativa en la columna «Excés de quota líquida positiva aplicat en períodes impositius iniciats a partir de 2016 (art 130.1 paràgraf 2a LIS)» de l'apartat «Excés de quota líquida positiva (art. 130.1 i DT 33a.4 LIS)» que es troba al final de la pàgina 20 ter del model 200.

 • En la columna «Sense dret a conversió en crèdit exigible (art. 130. 6 c) LIS)» es consignarà en les caselles [01546], [01556], [01758], [02104], [02272] i [01121], l'import total dels actius per impost diferit generats el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, sobre els quals no es pot exercir el dret de conversió en crèdit exigible, segons el que disposa l'article 130.6 c) de la LIS.

 • En la columna «AID aplicats durant el període (per integració dotacions en la liquidació) » es consignarà en les caselles [01547], [01753], [01994], [02267] i [02417], l'import dels actius per impost diferit aplicats per la integració en la liquidació de les dotacions corresponents als períodes impositius 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, respectivament, que l'entitat tenia pendent d'integrar al principi del període objecte de declaració.

 • En la columna «AID convertits en crèdit exigible durant el període» es consignarà en les caselles [01548], [01557], [01759], [02105], [02273] i [01122], l'import dels actius per impost diferit generats el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, i convertits en crèdit exigible durant el període impositiu objecte de declaració.

Dins d'este apartat «Actius per impost diferit (AID). Art. 130 LIS», el bloc «AID pendents d'aplicació en períodes futurs», es complimentarà de la següent manera:

 • En la columna «Amb dret a conversió en crèdit exigible (art. 130.6 b) LIS)» es consignaran els imports dels actius per impost diferit pendents d'aplicació en períodes futurs que tinguen dret a conversió per suficiència de quota líquida positiva corresponent al període impositiu de la seua generació, d'acord amb el que estableix el paràgraf primer de l'article 130.1 de la LIS.

  Són aquells actius per impost diferit recollits en la columna «Amb dret a conversió en crèdit exigible (art. 130.6 b) LIS)» del bloc «AID pendents d'aplicació a comence del període/generats en el propi període, una vegada deduïts els actius per impost diferit aplicats durant el període per integració de dotacions en la liquidació i els actius per impost diferit convertits en crèdit exigible durant el període.

  A estos efectes, en les caselles [01549], [01558], [01760], [02106], [02274] i [01131], es consignarà l'import d'aquells actius per impost diferit generats el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020  i 2021, respectivament, pendents d'aplicació en períodes futurs, que tinguen dret a conversió per suficiència de quota líquida positiva durant el període impositiu de generació.

 • En la columna «Amb dret a conversió en crèdit exigible per excés quota uns altres períodes (art. 130.1 i 6 b) LIS)» es consignaran els imports dels actius per impost diferit pendent d'aplicació en períodes futurs que hagen adquirit el seu dret a conversió per aplicació de l'excés de quota líquida positiva d'un altre període.

  El seu import ve de la columna «Amb dret a conversió en crèdit exigible per excés de quota d'uns altres períodes (art. 130.1 i 6 b) LIS)» del bloc «AID pendents d'aplicació a comence del període/generats en el propi període», una vegada deduïts els actius per impost diferit aplicats durant el període per integració de dotacions en la liquidació i els actius per impost diferit convertits en crèdit exigible durant el període.

  A estos efectes, en les caselles [01550], [01559], [01761], [02107], [02275] i [01132], es consignarà l'import dels actius per impost diferits generats el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, pendents d'aplicació en períodes futurs, que hagen adquirit el dret de conversió per aplicació de l'excés de quota líquida positiva corresponent a uns altres períodes impositius.

 • En la columna «Sense dret a conversió en crèdit exigible (art. 130.6 c) LIS)», es consignarà en les caselles [01551], [01560], [01762], [02276] i [01133], l'import total dels actius per impost diferit generats el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020  i 2021, respectivament, i pendents d'aplicar en períodes futurs, sobre els quals no es pot exercir el dret de conversió en crèdit exigible, segons el que disposa l'article 130.6 c) de la LIS.

A tindre en compte:

En l'emplenament de tot l'apartat «Actius per impost diferit (AID). Art. 130 LIS», s'ha de tindre en compte que les caselles corresponents a la fila «2021 (*)» només han de complimentar-se en el cas en què l'entitat tinga dotacions pendents d'integrar corresponents a un període impositiu iniciat el 2021 anterior al que ara és objecte de declaració.

3. Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària

Segons el que disposa l'article 130.3 de la LIS, la conversió dels actius per impost diferit a què es referix l'article 130.1 de la LIS, es produirà en el moment de la presentació de l'autoliquidació de l'impost sobre societats corresponent al període impositiu en què s'hagen produït les circumstàncies següents descrites en l'article 130.2 de la LIS:

 • Que el contribuent registre pèrdues comptables en els seus comptes anuals, auditades i aprovades per l'òrgan corresponent.

  En eixe supòsit, l'import dels actius per impost diferit objecte de conversió estarà determinat pel resultat d'aplicar sobre el total dels mateixos, el percentatge que representen les pèrdues comptables de l'exercici respecte de la suma de capital i reserves.

 • Que l'entitat siga objecte de liquidació o insolvència judicialment declarada.

També es convertiran en un crèdit exigible enfront de l'Administració tributària els actius per impost diferit pel dret a compensar en exercicis posteriors les bases imposables negatives, quan aquells siguen conseqüència d'integrar en la base imposable les dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors, així com les dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, si escau, prejubilació, que van generar els actius per impost diferit a què s'ha fet referència en el primer paràgraf de l'article 130.1 de la LIS.

La conversió dels actius per impost diferit en un crèdit exigible enfront de l'Administració tributariatributaria a què es referix l'article 130.1 de la LIS, determinarà que el contribuent puga optar per sol·licitar el seu abonament a l'Administració tributària o per compensar estos crèdits amb uns altres deutes de naturalesa tributària de caràcter estatal que el propi contribuent genere a partir del moment de la conversió, d'acord amb el procediment i en el termini establits en l'article 69 del RIS.

D'altra banda, els actius per impost diferit podran bescanviar-se per valors de Deute Públic, una vegada transcorregut el termini de díhuit anys, computat des de l'últim dia del període impositiu en què es produïsca el registre comptable de tals actius.

Emplenament en el model 200 de l'apartat «Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària» (pàgina 20 ter del model 200)

Per a complir amb l'explicat en els paràgrafs anteriors, els contribuents han de complimentar este apartat de la forma que es detalla a continuació:

 • En la casella [00393] es consignarà l'import corresponent a la conversió en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària d'estos actius per impost diferit en els termes prevists en els apartats 1 i 2 de l'article 130 de la LIS.

  L'import d'esta casella haurà de ser la suma de les caselles [01537] i de la [01567].

 • En la casella [00150] es consignarà l'import sobre el qual el contribuent ha optat per sol·licitar l'abonament dels actius per impost diferit convertits en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària.

 • En la casella [00506] es consignarà l'import sobre el qual el contribuent ha optat per sol·licitar la compensació dels actius per impost diferit convertits en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària.

A tindre en compte:

En relació amb l'emplenament de les caselles [00393], [00150] i [00506], consulte els apartats relatius a l'abonament i a la compensació per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària.

4. Excés quota líquida positiva (art. 130.1 i DT 33a.4 LIS)

Com ja s'ha comentat en apartats anteriors, l'article 130.1 de la LIS establix que els actius per impost diferit corresponents a les dotacions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS, podran convertir-se en un crèdit exigible enfront de l'Administració tributària, per un import igual a la quota líquida positiva corresponent al període impositiu de generació d'aquells, sempre que es de qualsevol de les circumstàncies recollides en a l'article 130.2 d'esta Llei.

El paràgraf segon de l'article 130.1 de la LIS establix que quan l'import de la quota líquida positiva d'un determinat període impositiu siga superior a l'import dels actius per impost diferit generats en el mateix a què es referix el paràgraf anterior, l'entitat podrà tindre el dret previst en este article, per un import igual a l'excés, respecte d'aquells actius de la mateixa naturalesa generats en períodes impositius anteriors o en els 2 períodes impositius posteriors.

L'apartat 4 de la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS establix que no obstant això el disposat el segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 130 de la LIS, l'excés allí assenyalat minorarà, amb caràcter previ, l'import dels actius per impost diferit respecte dels que s'haja de satisfer la prestació patrimonial assenyalada en l'apartat 2 d'esta disposició.

L'apartat 2 de la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS establix que en cas que la diferència entre l'import dels actius per impost diferit a què es referix l'apartat 1 d'esta disposició i la suma agregada de les quotes líquides positives d'este Impost, corresponents als períodes impositius transcorreguts entre els anys 2008 i 2015 siga positiva, l'aplicació del que disposa l'article 130 de la LIS requerirà que l'entitat satisfaça, respecte d'esta diferència, la prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració tributària, en els termes establits en la disposició addicional tretzena de la LIS.

Emplenament en el model 200 de l'apartat «Excés quota líquida positiva (art. 130.1 i DT 33a.4 LIS)» (pàgina 20 ter del model 200)

Per a complir amb l'explicat en els paràgrafs anteriors, els contribuents han de complimentar este apartat de la forma que es detalla a continuació:

 • En la columna «Excés quota líquida positiva pendent a comence del període/generat en el propi període», en les caselles [02109], [02277] i [01134] es consignarà l'import de la quota líquida positiva que durant els períodes impositius corresponents a 2019, 2020 i 2021, respectivament, va anar superior a l'import dels actius per impost diferit generats en el mateix i que està pendent d'aplicar a l'inici del període impositiu objecte de declaració.

 • En la columna «Excés quota líquida positiva aplicat en períodes impositius de 2008 a 2015 (DT 33a.4 LIS)», tal com establix l'apartat 4 de la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS, en les caselles  [02110], [02278] i [01135] es consignarà l'import de l'excés de quota líquida positiva generada el 2019, 2020 i 2021, respectivament, i recollides durant el període objecte de declaració en les caselles [02109], [02277] i [01134], que minore l'import dels actius per impost diferit corresponents als períodes impositius transcorreguts entre 2008 i 2015, respecte dels que s'haja de satisfer la prestació patrimonial.

 • En la columna «Excés quota líquida positiva aplicat en períodes impositius iniciats a partir de 2016 (art. 130.1 paràgraf 2a LIS)», en les caselles [02111], [02279] i [01136] es consignarà l'import de l'excés de la quota líquida positiva generades el 2019, 2020 i 2021, respectivament, que s'aplique als actius per impost diferit generats en períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2016 en els termes prevists en el segon paràgraf de l'article 130.1 de la LIS.

 • En la columna «Excés quota líquida positiva pendent d'aplicació en períodes futurs», en les caselles [02280] i [01138] es consignarà l'import de l'excés de la quota líquida positiva corresponent a 2020 i 2021 recollida en les caselles [02277] i [01134] de la liquidació del període impositiu objecte de declaració, però no aplicada durant este període pel que queda pendent d'aplicació per a períodes futurs.

A tindre en compte:

En l'emplenament de tot l'apartat «Excés quota líquida positiva (art. 130.1 i DT 33a.4 LIS)», s'ha de tindre en compte que les caselles corresponents a la fila «2021 (*)» només han de complimentar-se en el cas en què l'entitat tinga dotacions pendents d'integrar corresponents a un període impositiu iniciat el 2021  anterior al que ara és objecte de declaració.