Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Caràcters de la declaració

Casella 00009 Entitat dominant de grup fiscal

Marcaran esta casella les entitats que tributen en el Règim de consolidació fiscal, inclosos els grups de cooperatives, establit en el Capítol VI del Títol VII de la LIS i en el Reial decret 1345/1992, respectivament, per a indicar si esta entitat declarant és l'entitat dominant del grup fiscal.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar també la casella [00040] «Número de grup fiscal» de l'apartat «Grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200, amb l'objectiu d'identificar el grup fiscal al que pertanyen.

En cas que es marque esta casella es traslladarà directament el NIF de l'entitat declarant, consignat en l'apartat d'identificació, al camp denominat «NIF de l'entitat representant/dominant (inclosa en el grup fiscal)», de l'apartat «Grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200 destinat a complimentar exclusivament per les entitats que hagen marcat les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal».

Les entitats que marquen la casella [00009] no hauran de complimentar les dades de les pàgines 15 a 20 quater, excepte l'apartat «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Societats) (emplenament obligatori per a tots els ajustaments de les pàgines 12 i 13)» de la pàgina 19, l'apartat «Reversió de les pèrdues per deteriorament de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats pendents de reversió» de la pàgina 20 bis, i l'apartat relatiu a l'«Aplicació de resultats» de la pàgina 20 quater.

En el cas dels grups de cooperatives tampoc hauran de complimentar el quadre de detall de compensació de quotes de la pàgina 22 del model 200.

Casella 00010 Entitat dependent de grup fiscal

Marcaran esta casella les entitats que tributen en el Règim de consolidació fiscal, inclosos els grups de cooperatives, establit en el Capítol VI del Títol VII de la LIS i en el Reial decret 1345/1992, respectivament, per a indicar si esta entitat declarant és una entitat dependent dins del grup fiscal.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar la casella [00040] «Número de grup fiscal» de l'apartat «Grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200, amb l'objectiu d'identificar el grup fiscal al que pertanyen.

En cas que s'haja marcat la casella [00010], l'entitat declarant haurà de consignar el NIF de l'entitat dominant o representant (en el cas de grups constituïts només per entitats dependents) en el camp denominat «NIF de l'entitat representant / dominant (inclosa en el grup fiscal)», de l'apartat «Grup fiscal»» de la pàgina 1 del model 200.

A més, les entitats que marquen la casella [00010] de la pàgina 1 del model 200 hauran de consignar en el cas de grups de la qual entitat dominant residisca a l'estranger o estiguen sotmeses a la normativa foral, el número d'identificació de l'entitat dominant del grup al que pertanyen, en el camp «NÚM. identificació de l'entitat dominant (en el cas de grups constituïts només per entitats dependents)», de l'apartat «Grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200.

Les entitats que marquen la casella [00010] només hauran de complimentar en les pàgines 15 a 20 ter del model 200, els apartats relatius a l'aplicació de resultats, al detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys de la pàgina 19, així com l'apartat de reversió de les pèrdues per deteriorament de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats pendents de reversió de la pàgina 20 bis.

En el cas dels grups de cooperatives tampoc hauran de complimentar el quadre de detall de compensació de quotes de la pàgina 22 del model 200.

A tindre en compte :

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2018, les sucursals de la Zona Especial Canària (ZEC) d'entitats amb residència fiscal a Espanya que apliquen el tipus de gravamen especial d'esta zona, poden formar part d'un grup fiscal que aplique el règim de consolidació fiscal previst en la LIS.

En relació amb la declaració de l'impost sobre societats, estes entitats hauran de presentar dos models 200, un per la part de la part de base imposable a la que se li aplicarà el tipus de gravamen del ZEC (en el que no hauran de marca r la casella [00010], sinó la casella [00079] «Entitat ZEC en consolidació fiscal »), i un altre model 200 per la part de la base imposable que no tributa al tipus especial i que aplicarà el règim especial de consolidació (en el que hauran de marcar la casella [00010], però no la casella [00079]).