Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Contribuents residents en altres Estats membres de la UE o de l'EEE amb els quals existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària

Normativa:article 46 Llei IRNR;articles 21 a 24 Reglament IRNR

Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR):

  • Que siguen persones físiques.

  • Que acrediten ser residents en un altre Estat membre de la Unió Europea (UE) (Annex V) excepte residents en països o territoris qualificats reglamentàriament com paradisos fiscals (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències efectuades a paradisos fiscals s'entenen efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa.Veure Annex IV) o en un Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) amb què existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències normatives efectuades a Estats amb què existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària s'entenen efectuades a Estats amb els quals existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga d'aplicació.Veure Annex V).

  • Que acrediten que, almenys, el 75% de la totalitat de la seua renda en el període impositiu estiga constituïda per la suma dels rendiments del treball i d'activitats econòmiques obtinguts durant el mateix en territori espanyol, o bé, que acrediten que la renda obtinguda durant l'exercici a Espanya haja sigut inferior al 90% del mínim personal i familiar que li haguera correspost d'acord amb les seues circumstàncies personals i familiars d'haver sigut resident en Espanya i que la renda obtinguda fora d'Espanya haja sigut, així mateix, inferior a l'esmentat mínim.

  • Quan estes rendes hagen tributat efectivament per l'IRNR.

Podran sol·licitarl'aplicació d'este règim opcional, la finalitat del qual és que la tributació efectiva a Espanya es calcule en funció de les normes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), però sense perdre per això la seua condició de contribuents per l'IRNR.

L'Ordre HAP/2274/2015, de 19 de novembre (BOE de 24 de novembre) aprova el model de sol·licitud d'aplicació del règim opcional i determina el lloc, forma i termini de presentació del mateix.

Formulada la sol·licitud i acreditat el compliment de les condicions que determinen la seua aplicació, l'Administració tributària, tenint en compte la totalitat de les rendes obtingudes pel contribuent en el període impositiu i les seues circumstàncies personals i familiars, i seguint l'esquema liquidatario del IRPF, determinarà el tipus de gravamen general corresponent.

El tipus de gravamen general resultant s'aplicarà sobre la part de base liquidable corresponent a les rendes obtingudes en territori espanyol.

Si el resultat anterior dona una quantia inferior a les quantitats satisfetes durant el període impositiu pel contribuent no resident en concepte de IRNR sobre les rendes obtingudes en territori espanyol, serà procedent tornar l'excés.