Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.2. Dret d'accés

Segons l'article 15 del Reglament (UE) 2016/679.

“Dret d'accés de l'interessat

 1. L'interessat tindrà dret a obtindre del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que li concernixen i, en eixe cas, dret d'accés a les dades personals i a la següent informació:
  1. els fins del tractament;
  2. les categories de dades personals de què es tracte;
  3. els destinataris o les categories de destinataris als que es van comunicar o seran comunicats les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals;
  4. de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar este termini;
  5. l'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatius a l'interessat, o a oposar-se a este tractament;
  6. el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;
  7. quan les dades personals no s'hagen obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;
  8. l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfiles, a què es referix l'article 22, apartats 1 i 4, i, com a mínim en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'este tractament per a l'interessat.
 2. Quan es transferisquen dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l'article 46 relatives a la transferència.
 3. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l'interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l'interessat este la sol·licitud per mitjans electrònics, i llevat que este sol·licite que es facilite d'altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d'ús comú.
 4. El dret a obtindre còpia esmentat en l'apartat 3 no afectarà negativament als drets i llibertats d'uns altres.”
 1. 4.2.1. Qui pot exercitar-ho?
 2. 4.2.2. Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
 3. 4.2.3. Procediment per a exercir-ho
 4. 4.2.4. Excepcions