Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.2.Dret d'accés

Segons el article 15 del Reglament (UE) 2016/679.

“Dret d'accés de l'interessat

 1. L'interessat tindrà dret a obtindre del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que li concernixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals i a la següent informació:
  1. les finalitats del tractament;
  2. les categories de dades personals que es tracte;
  3. els destinataris o les categories de destinataris a les quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals;
  4. de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar este termini;
  5. l'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l'interessat, o a oposar-se a l'esmentat tractament;
  6. el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control;
  7. quan les dades personals no s'hagen obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;
  8. l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, a què es referix l'article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes de l'esmentat tractament per a l'interessat.
 2. Quan es transferisquen dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l'article 46 relatives a la transferència.
 3. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament.El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l'interessat un cànon raonable basat en els costos administratius.Quan l'interessat presente la sol·licitud per mitjans electrònics, i llevat que este sol·licite que es facilite d'una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d'ús comú.
 4. El dret a obtindre còpia esmentat en l'apartat 3 no afectarà negativament als drets i llibertats d'altres.”
 1. 4.2.1.Qui pot exercitar-lo?
 2. 4.2.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
 3. 4.2.3.Procediment per a exercir-lo
 4. 4.2.4.Excepcions