Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

a) Regla general

La determinació de la renda atribuïble es realitza en seu de l'entitat que l'obté, d'acord amb la normativa del IRPF aplicable a cada modalitat de renda segons el seu origen o font, sense tenir en compte les reduccions ni minoracions que poguessin correspondre a les esmentades rendes.No obstant això, les reduccions o minoracions que corresponguin podran ser aplicades pels membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes que siguin contribuents del IRPF.

En definitiva, la determinació de la renda atribuïble, en funció del seu origen o font, s'efectuarà en seu de l'entitat que l'obté, d'acord amb els criteris que s'expliquen a continuació:

1.Rendiments de capital immobiliari

La renda neta atribuïble es determinarà per diferència entre els ingressos íntegres i les despeses necessàries per a l'obtenció dels mateixos, inclosa l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb aquest, sense que sigui procedent aplicar:

  • La reducció del 60 per 100 sobre els rendiments nets positius derivats de l'arrendament d'immobles destinats a habitatge a què es refereix l'article 23.2 de la Llei del IRPF.

  • La reducció del 30 per 100 sobre els rendiments amb període de generació superior a dos anys, així com sobre els qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps quan, en ambdós casos, s'imputin en un únic període impositiu i la quantia del rendiment net sobre la qual s'aplica la reducció no superi 300.000 euros anuals.Reducció contemplada a l'article 23.3 de la Llei del IRPF.

Seran els membres persones físiques de l'entitat en règim d'atribució de rendes que siguin contribuents de l'IRPF els que podran practicar en la seva declaració aquestes reduccions.

2.Rendiments del capital mobiliari

La renda neta atribuïble es determinarà per diferència entre els ingressos íntegres i les despeses deduïbles a què es refereix l'article 26.1 de la Llei del IRPF.

Aquestes despeses deduïbles són per als rendiments del capital mobiliari que van a la base imposable de l'estalvi les despeses d'administració i dipòsit de valors negociables i quan es tracti de rendiments derivats de la prestació d'assistència tècnica, de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines o de subarrendaments, es deduiran dels rendiments íntegres les despeses necessàries per a la seva obtenció i, en el seu cas, l'import del deteriorament patit pels béns o drets que els ingressos siguin procedents.

En cap cas l'entitat de règim d'atribució no podrà aplicar la reducció del 30 per 100 contemplada a l'article 26.2 de la Llei del IRPF per als rendiments nets previstos a l'article 25.4 de l'esmentada Llei (rendiments del capital mobiliari a integrar a la base imposable general) que tinguin un període de generació superior a dos anys o siguin qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps quan, en ambdós casos, s'imputin en un únic període impositiu i la quantia del rendiment net sobre la qual s'aplica la reducció no superi 300.000 euros anuals.

Seran els membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes que siguin contribuents pel IRPF els que podran practicar en la seva declaració aquesta reducció.

En funció de la naturalesa del rendiment del capital mobiliari atribuït, el contribuent l'haurà d'integrar a la seva declaració de la següent forma:

  1. En la base imposable general els rendiments previstos a l'article 25.4 de la Llei del IRPF sota la denominació "altres rendiments del capital mobiliari", així com els derivats de la cessió a tercers de capitals propis a què es refereix l'article 25.2 de la Llei del IRPF que procedeixin d'entitats vinculades amb el mateix.
  2. En la base imposable de l'estalvi els rendiments previstos en els apartats 1, 2, i 3 de l'article 25 de la Llei del IRPF (rendiments obtinguts per la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat;rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis;rendiments procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa i els procedents de rendes derivades de la imposició de capitals).El comentari d'aquests rendiments a integrar a la base imposable de l'estalvi es conté al Capítol 5.

3.Rendiments d'activitats econòmiques

La determinació de la renda atribuïble s'efectuarà d'acord amb el mètode de determinació del rendiment net que resulti aplicable a l'entitat, sense que per al càlcul de les rendes a atribuir a cadascun dels seus membres pugui aplicar la reducció del 30 per 100 sobre els rendiments amb període de generació superior a dos anys o qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, quan, en ambdós casos, s'imputin en un únic període impositiu prevista a l'article 32.1 de la Llei del IRPF .

Les reduccions per l'exercici d'activitats econòmiques de l'article 32.2.de la Llei del IRPF i per inici d'una nova activitat de l'article 32.3 de la Llei del IRPF no són aplicables per entitats en règim d'atribució de rendes per determinar el rendiment net de les seves activitats econòmiques.Seran els membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes que siguin contribuents pel IRPF els que podran practicar en la seva declaració aquestes reduccions, en el seu cas, pel IRPF els que podran practicar en la seva declaració aquestes reduccions.

Les despeses pròpies de cadascun dels comuners, socis o partícips que, per no haver-se pactat el seu pagament amb càrrec a l'entitat en règim d'atribució de renda, siguin satisfets per cada un d'ells tindran el caràcter de deduïbles per a ells, sempre que existeixi la deguda correlació amb l'obtenció dels ingressos.La deducibilidad d'aquestes despeses s'efectuarà pel comuner, soci o partícip que els hagi satisfet minorant el rendiment a ell atribuït per l'entitat.

Els requisits per a l'aplicació a les entitats en règim d'atribució de rendes del mètode de estimació directa, tant en la modalitat normal com en la simplificada, i del mètode estimació objectiva tant de activitats agrícoles, ramaderes i forestals com de les restants activitats poden consultar-se, respectivament, als Capítols 7, 9 i 8 d'aquest Manual.

4.Guanys i pèrdues patrimonials

La determinació de la renda atribuïble s'efectuarà d'acord amb les normes del IRPF.

En funció que el guany o pèrdua patrimonial atribuïda derivi o no de la transmissió d'elements patrimonials, el contribuent l'haurà d'integrar a la seva declaració de la següent forma:

  1. En la base imposable general els guanys i pèrdues patrimonials que no derivin de transmissions d'elements patrimonials.
  2. En la base imposable de l'estalvi els guanys i pèrdues patrimonials que derivin de la transmissió d'elements patrimonials cualquiera que sigui el seu període de generació.

En els casos de transmissió d'un element patrimonial comú l'import del guany o pèrdua patrimonial es calcularà per l'entitat respecte de cada soci, hereu, comuner o partícip, atenent la seva participació en la titularitat de l'element patrimonial o del dret real sobre el mateix, per diferència entre els seus valors d'adquisició i transmissió, aplicant-se, en el seu cas, la disposició transitòria novena de la Llei del IRPF únicament sobre els guanys patrimonials corresponents a aquells socis, hereus, comuners o partícips que n'haguessin adquirit anteriorment 31 de desembre de 1994, la qual cosa exigeix la comunicació per part d'aquests de la informació necessària per aplicar el nou límit de 400.000 euros que estableixen l'esmentada disposició transitòria novena (límit que és individual).

Les especialitats relatives a l'aplicació dels coeficients reductors als guanys patrimonials derivats de transmissions d'elements patrimonials no afectes adquirits abans del 31 de desembre 1994, es comenten al Capítol 11.

Important:per al càlcul de la renda procedent de guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements no afectes al desenvolupament d'activitats econòmiques, que s'hagi d'atribuir als membres d'aquestes entitats, que siguin contribuents de l'Impost sobre Societats o contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents amb establiment permanent o sense establiment permanent que no siguin persones físiques, no resultaran d'aplicació els coeficients reductors o d'abatiment a què es refereix la disposició transitòria novena de la Llei del IRPF.

5.Imputació de rendes immobiliàries

La determinació de la renda atribuïble s'efectuarà conforme a les normes del IRPF que resultin aplicables a cada concepte inclòs en aquesta categoria de rendes.Aquestes normes s'han comentat anteriorment en aquest mateix Capítol en l'apartat corresponent al "Règim d'imputació de rendes immobiliàries".

6.Retencions i ingressos a compte

Les retencions i ingressos a compte suportades per l'entitat en règim d'atribució de rendes i les bases de les deduccions corresponents a l'entitat s'atribuiran als seus membres en la mateixa proporció en què s'atribueixin les rendes.