Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

a) Prestacions derivades dels sistemes de previsió social

Entre les prestacions derivades dels sistemes de previsió social que es consideren rendiments de treball estan les següents:

• Seguretat Social i Classes Passives

Són rendiments del treball les pensions i havers passius percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives, sigui quina sigui la persona que hagi ge­nerado el dret a la seva percepció. Així mateix, constitueixen rendiments del treball les altres prestacions públiques per situacions d'incapacitat, jubilació, accident, malaltia, viu­dedad, o similars.

No obstant això, es declaren exemptes de  l' IRPF les prestacions percebudes per incapacitat per­manente absoluta o gran invalidesa, les pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives, sempre que la lesió o malaltia inhabiliti al perceptor per complet per a qualsevol professió o ofici, així com les prestacions familiars a què es refereix la lletra h) de l'article 7 de la Llei de l'IRPF.

Atenció:  tingui-se en compte que l'Ingrés Mínim Vital constitueix una  prestació no contributiva de la Seguretat Social d'acord amb el que disposa l'article  2.2 de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, que el regula. Per tant,  tindrà la consideració de rendiment del treball  en la part que excedeixi l'exempció  prevista en l'article 7.y) de la Llei de l'IRPF

La Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital  substitueix, amb efectes des de l'1 de gener de 2022, al Reial Decret llei 20/2020, de 29 de maig.

• Mutualitats generals obligatòries de funcionaris (MUFACE, MUGEJU, ISFAS ), col·legis d'orfes i altres entitats similars

Constitueixen rendiments del treball les prestacions percebudes pels beneficiaris de les esmentades mutualitats, col·legis d'orfes i altres entitats similars.

• Plans de pensions

Són rendiments del treball les prestacions percebudes pels beneficiaris dels plans de pensions i les percebudes dels plans de pensions regulats en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, relativa a les activitats i la supervisió de fons de pensions de treball,  sigui quina sigui la contingència coberta pels mateixos.

En el cas de plans de pensions, les contingències per les quals se satisfan les prestacions són les previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

 Aquestes contingències són:

 1. Jubilació:

  Per a la determinació de la contingència de jubilació s'estarà al que preveu el Règim de Seguretat Social corresponent.

  Quan no sigui possible l'accés d'un partícip a la jubilació, la contingència s'entendrà produïda a partir de què compleixi els 65 anys d'edat, en el moment en què el partícip no exerceixi o hagi cessat en l'activitat laboral o professional, i no es trobi cotitzant per a la contingència de jubilació per a cap règim de la Seguretat Social. No obstant això, podrà anticipar-se la percepció de la prestació corresponent a partir dels 60 anys d'edat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

  A més, els plans de pensions podran preveure el pagament de la prestació corresponent a la jubilació en cas que el partícip, sigui quin sigui la seva edat, extingiu la seva relació laboral i passi a situació legal de desocupació en els següents casos:

  • Per defunció, jubilació o incapacitat de l'empresari o per extinció de la personalitat jurídica del contractant (article 49.1.g) del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors).
  • Acomiadament col·lectiu (article 51 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors).
  • Extinció del contracte per causes objectives (article 52 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors).
  • En cas de concurs (article 57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors).
 2. Incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa, determinades conforme al Règim corresponent de Seguretat Social.

 3. Defunció del partícip o beneficiari, que pot generar dret a prestacions de viduïtat, orfandat o a favor d'uns altres hereus o persones designades.

 4. Dependència severa o gran dependència del partícip, regulada en la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

La seva  consideració com a rendiments de treball  es manté, sigui quina sigui la forma de cobrament d'aquesta presta­ción: renda, capital o en forma mixta, renda i capital.

També tenen la consideració de rendiments del treball les quantitats percebudes per la disposició dels drets consolidats dels plans de pensions en els supòsits excepcionals als que es refereix l'article 8.8 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (en els supòsits de malaltia greu o desocupació de llarga durada). Aquestes quantitats tindran  el mateix tractament fiscal que les prestacions dels plans de pensions.

Tingui-se en compte que als afectats per l'erupció volcànica de la illa de La Palma se'ls ha permès, amb caràcter excepcional i exclusivament durant el període comprès entre el 6 d'octubre de 2021 i el 5 de juliol de 2022, disposar anticipadament dels seus drets econòmics en determinats supòsits i fixant un import màxim de disposició. Vegeu sobre això en el Capítol 13 d'aquest manual la “Disposició anticipada de drets consolidats” dins les “Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social”.

• Mutualitats de previsió social

Són rendiments del treball les prestacions percebudes pels beneficiaris de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social, sigui quina sigui la contingen­cia coberta pels mateixos (jubilació, invalidesa, defunció, dependència severa o gran dependència i la desocupació per als socis treballadors), aportacions de les quals hagin pogut ser, com a mínim en part, despesa deduïble per a la determinació del rendiment net de activi­dades econòmiques (actuant la mutualitat, en aquest cas, com sistema alternatiu al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms) o objecte de reducció en la base imposable de l'IRPF (actuant la mutualitat, en aquest supòsit, com complementària al sistema de Seguretat Social obligatòria).

Les mutualitats de previsió social són entitats asseguradores que exerceixen una modalitat asseguradora de caràcter voluntari complementària al sistema de Seguretat Social obligatòria, de la qual regulació legal es troba en els articles 43 i següents de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (BOE de 15 de juliol). En la denominació d'aquestes entitats ha de figurar necessàriament la indicació de "Mutualitat de previsió social". Pel seu especial rellevància fiscal poden destacar-se, entre d'altres, les mutualitats de professionals establertes pels col·legis professionals i les mutualitats que actuen com a instrument de previsió social empresarial a favor dels treballadors. Vegeu també la disposició addicional novena de la Llei de l'IRPF.

Els requisits que han de complir les aportacions per a la seva consideració com a despesa  deduïble  o com a reducció  en la base imposable  es comenten, respectivament, en els Capítols 7 i 13.

La integració en la base imposable de les prestacions percebudes de les Mutualitats de Pre­visión Social, ha de realitzar-se, en funció de la naturalesa de la contingència coberta, conforme als següents criteris:

 1. Prestacions per jubilació o invalidesa

  Aquestes prestacions s'integren en la base imposable del perceptor, com a rendiments del tra­bajo, exclusivament en la mesura en què la seva quantia excedeixi les aportacions que no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració en la base imposable per incomplir algun dels requisits subjectius legalment previstos a l'efecte.

  Per això, les aportacions rescatades pels beneficiaris de contractes d'assegurances concertades amb mutualitats de previsió social quan, amb motiu de la regularització practicada per l'Administració tributària, tals aportacions no van poder en cap moment ser objecte de reducció ni de minoració de la base imposable de l'impost, no poden considerar-se rendiments íntegres del treball i, per això, no estan sotmeses a tributació en l'IRPF com a rendiments del treball.

  Tractant-se d'aportacions realitzades amb anterioritat a 1 de gener de 1999, quan no pu­diera acreditar-se la quantia de les aportacions que no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració en la base imposable, s'integrarà el 75 per 100 de les prestacions per jubilació o invalidesa percebudes.

  Vegeu sobre això la disposició transitòria segona de la Llei de l'IRPF.

  No obstant això, estan exemptes de  l'  IRPF les prestacions per incapacitat permanent o gran invalidesa, percebudes per professionals no integrats en el règim especial de la Segu­ridad Social dels treballadors per compte propi o autònoms, que derivin de contractes d'assegurança subscrits amb mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives a aquest ré­gimen de la Seguretat Social, sempre que es tracti de prestacions en situacions idèntiques a les previstes per a la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de la Seguretat Social.

  Vegeu sobre això l'exempció per "Prestacions per  incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa  percebudes de les Seguretat social o per les entitats que la substitueixin" en el Capítol 2.

 2. Restants prestacions

  Els restants prestacions, incloses les percebudes per defunció, tributen com a rendiments del treball integrament.

 3. Disposició de drets consolidats

  La disposició anticipada de drets econòmics dels mutualistes és possible en els mateixos supòsits previstos per als plans de pensions. Les quantitats percebudes per la disposició anticipada, total o parcial, dels drets consolidats tributen com a rendiments del treball.

• Plans de previsió social empresarial i altres contractes d'assegurances col·lectives que instrumentin els compromisos per pensions assumides per les empreses

Cal distingir:

 1. Plans de previsió social empresarial:

  Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels plans de previsió social empresarial tenen en qualsevol cas la consideració de rendiments del treball.

  Tingui-se en compte que la disposició anticipada de drets econòmics dels assegurats en aquests casos és possible en els mateixos supòsits previstos per als plans de pensions (desocupació de llarga durada o malaltia greu).

  Per a més informació el concepte i els requisits que han de complir els  plans de previsió social empresarial  es comenten en el Capítol 13.

 2. Contractes d'assegurances col·lectives, diferents dels plans de previsió social, que instrumentin els compromisos per pensions assumides per les empreses.

   Les prestacions de jubilació i invalidesa percebudes pels beneficiaris de contractes d'assegurança col·lectiva, diferents dels plans de previsió social empresarial, que instrumentin els compromisos per pensions assumides per les empreses, en els termes previstos en la dispo­sición addicional primera del text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions, i en la seva normativa de desenvolupament s'integraran com a rendiments de treball en la base imposable en la mesura en què la seva quantia excedeixi les contribucions imputades fiscalment i de les aportacions directament realitzades pel treballador.

  Tingui-se en compte també que, conforme a la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions en la redacció donada per la Llei 27/2011, d'1 d'agost (BOE de 2 d'agost), s'admeten, des de l'1 de gener de 2013, les assegurances col·lectives de dependència com contractes d'assegurances aptes per instrumentar els compromisos per pensions assumides per les empreses. Vegeu el punt relatiu a assegurances de dependència en aquest mateix apartat.

  Quant al dret de rescat en els contractes d'assegurança col·lectiva que instrumenten els compromisos per pensions assumides per les empreses vegeu la disposició addicional primera de la Llei de l'IRPF.

  Les prestacions percebudes pels hereus com a conseqüència de la defunció del treballador assegurat no constitueixen rendiments del treball personal en estar subjecta la seva percepció a l'Impost sobre Successions i Donacions.

• Plans de previsió assegurats

Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels plans de previsió assegurats tenen en qualsevol cas la consideració de rendiments del treball.

El concepte i requisits dels  plans de previsió assegurats  es comenten en el Capítol 13.

• Assegurances de dependència

Tenen la consideració de rendiments del treball les prestacions percebudes pels bene­ficiarios de les assegurances de dependència conforme al que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE de 15 de desembre).