Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

C 1. Prestacions percebudes en forma de capital derivades de contractes d'assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions de les empreses

Normativa: disposició transitòria onzena Llei IRPF

Els beneficiaris de prestacions percebudes en forma de capital derivades de contingències esdevingudes amb posterioritat a 1 de gener de 2014, d'assegurances contractades abans del 20 de gener de 2006, poden aplicar el règim financer i fiscal vigent a 31 de desembre de 2006, però només a la part de la prestació corresponent a aportacions realitzades fins aquesta data (31 de desembre de 2006), així com per les primes ordinàries previstes en la pòlissa original del contracte satisfets amb posterioritat a aquesta data.

L'anterior també haurà d'entendre's aplicable a les prestacions derivades de contingències esdevingudes a partir d'1 de gener de 2014 que corresponen a assegurances col·lectives contractades amb anterioritat a 20 de gener de 2006, quan, la renovació automàtica anual de la pòlissa d'assegurança comporti una novació merament modificativa que no extingeixi la relació d'assegurança ni la reiniciï amb motiu de cada renovació, pròrroga o alteració. Criteri fixat pel Tribunal Suprem en la Sentència número 545/2020, de 25 de maig (ROJ: STS 1665/2020)

Aquest règim és el següent:

a. Aportacions empresarials no imputades als treballadors.

La reducció aplicable sobre l'import de la prestació percebuda és del 40 per 100 en els supòsits següents:

  • Quan corresponguin a primes satisfetes amb més de dos anys d'antelació a la data en què es percebin.

  • Quan es tracti de prestacions per invalidesa, sigui qual sigui el període de temps transcorregut des de la primera aportació.

b. Aportacions empresarials imputades als treballadors

Els percentatges de reducció que s'indiquen a continuació han d'aplicar-se sobre l'import resultant de minorar la prestació percebuda en la quantia de les contribucions empresarials imputades al treballador, així com en l'import de les aportacions, si escau, efectuades pel propi treballador.

Reducció 75 per 100Reducció 40 per 100
Rendiments corresponents a primes amb més de cinc anys d'antelació Rendiments corresponents a primes amb més de dos anys d'antelació
Prestacions per invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa Restants prestacions per invalidesa

No obstant això, podrà aplicar-se una reducció única del 75 per 100 sobre la totalitat del rendiment si es compleixen els següents requisits:

  • Que es tracti de contractes d'assegurança concertats a partir del 31 de desembre de 1994.

  • Que hagin transcorregut més de vuit anys des del pagament de la primera prima.

  • Que el període mitjà de permanència de les primes hagi estat superior a quatre anys. Aquest període mitjà és el resultat de calcular el sumatori de les primes multiplicades pel seu nombre d'anys de permanència i dividir-ho entre la suma total de les primes satisfetes. És a dir:

    ∑ (Primes x núm. anys de permanència) / ∑ (primes satisfetes)

En cas que haguessin existit primes periòdiques o extraordinàries, a l'efecte de determinar la part del rendiment total obtingut que correspon a cada prima, es multiplicarà aquest rendiment total pel coeficient de ponderació que resulti del següent quocient: en el numerador, el resultat de multiplicar la prima corresponent pel nombre d'anys transcorreguts des que va ser satisfeta fins al cobrament de la prestació i en el denominador, la suma dels productes resultants de multiplicar cada prima pel nombre d'anys transcorreguts des que va ser satisfeta fins al cobrament de la percepció. És a dir:

Prima x núm. anys transcorreguts des del seu pagament fins al cobrament/--StartFragment--> ∑--EndFragment--> (cada prima x núm. anys transcorreguts des del seu pagament fins al cobrament)

Finalment indicar que aquest règim fiscal també resulta aplicable als contractes d'assegurança col·lectiva que instrumenten l'exteriorització de compromisos per pensions pactades en convenis col·lectius d'àmbit supraempresarial sota la denominació "premis de jubilació" o d'altres, que consisteixin en una prestació pagadora per una sola vegada en el moment del cessament per jubilació, subscrits abans de 31 de desembre de 2006.

Important: a partir d'1 de gener de 2015 l'aplicació de les reduccions del règim transitori es limita a les prestacions en forma de capital que es percebin en els terminis que s'indiquen en l'apartat"Límits temporals per a l'aplicació de les reduccions del règim transitori".