Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

C 2. Prestacions percebudes en forma de capital derivades d'uns altres sistemes privats de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats)

Normativa: Disposició transitòria dotzena Llei  IRPF

Important: a partir d'1 de gener de 2015 l'aplicació de les reduccions del règim transitori es limita a les prestacions en forma de capital que es percebin en els terminis que s'indiquen en l' apartat"Límits temporals per a l'aplicació de les reduccions del règim transitori".

Els beneficiaris de prestacions derivades de contingències esdevingudes  amb posterioritat a 1 de gener de 2014, poden aplicar el règim de reduccions vigent a 31 de desembre de 2006 però només a la part de la prestació corresponent a les aportacions realitzades fins aquesta data (31 de desembre de 2006).

Aquest règim consisteix en la possibilitat d'aplicar les següents reduccions:

a. El 40 per 100 de reducció en els supòsits següents:

  • Quan hagin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació.

  • Quan corresponguin a prestacions per invalidesa, sigui qual sigui el període de temps transcorregut des de la primera aportació.

b. El 50 per 100 de reducció per a les prestacions percebudes en forma de capital per persones amb discapacitat dels sistemes de previsió social constituïts a favor seu, sempre que haguessin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació.

Precisions

  • La reducció aplicable a les prestacions en forma de capital derivades de plans de pensions o de plans de previsió assegurats es refereix a les que es rebin respecte de la mateixa contingència.

    Quan es rebin prestacions de diversos plans de pensions, les reduccions del 40 o el 50 per 100 abans indicades  podran aplicar-se a totes les quantitats percebudes en forma de capital (pagament únic) en l'exercici en el que s'esdevingui la contingència corresponent i en els dos exercicis següents, i no només en un exercici,  per la part que correspongui a les aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006. Vegeu la Resolució del Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC), de 24 d'octubre de 2022, Reclamació número 00-08719-2021, recaiguda en recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri.

  • En el supòsit de percebre en forma de capital prestacions derivades d'un pla de pensions i d'una mutualitat de previsió social per la mateixa contingència, l'aplicació de la reducció es referirà a la prestació del pla de pensions i a la de la mutualitat de previsió social de forma independent.

  • Tractant-se de prestacions per jubilació o invalidesa percebudes de mutualitats de previsió social, el percentatge de reducció s'aplica  per la part de la quantitat íntegra percebuda corresponent a aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006 (per a les prestacions derivades de contingències esdevingudes amb posterioritat a 1 de gener de 2013), tret d'aquells supòsits en què el rendiment íntegre del treball ve determinat per diferència entre l'import rebut i les aportacions que no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració en la base imposable de l'IRPF.

  • Si les prestacions dels plans de pensions es perceben en forma mixta (renda i capital), el beneficiari podrà identificar o decidir lliurement quina part de la prestació percebuda en forma de capital correspon a aportacions realitzades amb anterioritat al 31 de desembre de 2006, amb inclusió de la seva rendibilitat, i quin  correspon a aportacions realitzades amb posterioritat a aquesta data.