Salta al contingut principal
Memòria 2016

2.2. Plantilla i pressupost

Per al compliment de la seva missió, l'Agència Tributària comptava, a 31 de desembre de 2016, amb una plantilla de 25.014 persones (computant-se també com efectius els funcionaris de l'AEAT que ocupen lloc de “funcionari en pràctiques” (175) com a conseqüència dels diversos processos selectius), un 1,63 per cent menys que el 2015, de les quals el 52,77 per cent són dones i el 47,23 per cent homes, amb una edat mitjana de 51,53 anys (0,39 anys més que el 2015).

L'organització de l'Agència Tributària basa la seva gestió en l'alta especialització i qualificació dels professionals que la integren, així com en la utilització intensiva de les noves tecnologies.

En els quadres de l'Annex que s'enumeren a continuació, es reflecteixen les principals xifres relatives a la plantilla de l'Agència Tributària:

Quadre núm. 4. Plantilla total (Annex) Gràfic núm. 5. Distribució entre Serveis centrals i Serveis territorials 2015-2016 (Annex) Gràfic núm. 6. Distribució per àrees 2015-2016 (Annex) Gràfic núm. 7. Distribució per subgrups 2015-2016 (Annex) Gràfic núm. 8. Distribució per sexes 2015-2016 (Annex)

El desenvolupament de la funció de prevenció i lluita contra el frau tributari i duaner de l'Agència Tributària es fonamenta a la feina dels seus empleats. S'ha confeccionat un índex d'acompliment per mesurar l'aportació, en termes mitjans, de cada empleat de l'Agència Tributària als resultats de la lluita contra el frau, és a dir, els euros obtinguts en la lluita contra el frau, de mitjana, per cada empleat de l'Agència Tributària. Es calcula a través de la ràtio Resultats/Personal :

  • En el numerador s'inclouen els resultats recaptatoris obtinguts cada any en la lluita contra el frau tributari i duaner.
  • En el denominador s'inclou el número total d'empleats públics de l'Agència Tributària a 31 de desembre de cada any, exclosos els funcionaris en pràctiques. Tingui-se en compte que, a més de la lluita contra el frau, l'Agència Tributària té entre els seus objectius la informació i assistència al contribuent, la gestió recaptatòria, duanes i vigilància duanera.

El 2016, cada empleat de l'Agència Tributària ha obtingut, de mitjana, 599.189 euros en la lluita contra el frau (no s'inclouen els funcionaris en pràctiques).

Dades i gràfics relacionats amb aquesta qüestió es troben en el següent quadre de l'Annex:

Quadre núm. 9. Índex d'acompliment (Annex)

El 2016, l'Agència Tributària va comptar amb un pressupost de 1.370,6 milions d'euros. La despesa total va ascendir a 1.317,3 milions d'euros, un 3,2 per cent menys que el 2015. La causa d'aquesta variació va ser el tancament anticipat de 2016 que va motivar la no execució d'alguns dels projectes. De no haver estat per aquesta circumstància, el nivell de despesa hagués estat equivalent al de 2015. La distribució per capítols de les obligacions reconegudes es mostra en el següent quadre de l'Annex:

Quadre núm. 10. Distribució de la despesa per capítols. Comparativa 2015-2016 (Annex)