Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.6.1. Apartat C: rendes immobiliàries imputades i rendiments de capital immobiliari

En l'apartat C) de la pàgina  5 de la declaració es relacionaran de forma separada els immobles dels que el declarant hagi estat propietari o usufructuari en algun moment de l'exercici, exclòs l'habitatge habitual i les places de garatge (amb un màxim de dos), trasters i annexos adquirits conjuntament amb l'habitatge habitual.

Es determinarà per cada immoble la renda immobiliària imputada i/o el rendiment net del capital immobiliari corresponent al mateix.

Mitjançant una finestra de captura de dades es farà constar les dades identificatives de cada immoble (titularitat, naturalesa, situació, ús o destinació i referència cadastral) i aquelles dades necessàries per determinar el rendiment generat pel mateix.

ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES (COMUNITATS DE BÉNS, SOCIETATS CIVILS NO SUBJECTES A IMPOST SOBRE SOCIETATS, HERÈNCIES JACENTS):

Les rendes derivades de béns immobles arrendats o cedits a tercers per entitats en règim d'atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils que no estiguin subjectes a l'impost sobre societats, herències jacents) hauran de declarar-se, i relacionar-se els immobles, en l'apartat"Règims especials: Règim d'atribució de rendes" (apartat F de la pàgina  9 de la declaració).

La imputació de rendes immobiliàries de la qual titularitat correspongui a entitats en atribució hauran de declarar-se en aquest apartat (Apartat C de la pàgina  5 de la declaració).

 • DADES IDENTIFICATIVES DE L'IMMOBLE

  PROPIETAT%

  S'indicarà, amb dos decimals, el percentatge de participació en la plena propiedaddel immoble, determinat d'acord amb les normes sobre titularitat jurídica que resultin aplicables en cada cas.

  En el supòsit de nua propietat sobre l'immoble no haurà d'indicar el percentatge de titularitat corresponent a la nua propietat.

  USDEFRUIT%

  S'indicarà, amb dos decimals, el percentatge de participació en l'usdefruit de l'immoble, determinat d'acord amb les normes sobre titularitat jurídica que resultin aplicables en cada cas.

  NATURALESA

  S'indicarà si l'immoble té naturalesa rústica o urbana.

  Només s'inclouran l'immoble de naturalesa rústica que hagin estat arrendats o que generin imputació de rendes immobiliàries.

  USO O DESTINACIÓ DE L'IMMOBLE

  Es consignarà una de les següents claus en funció de l'ús o destinació de l'immoble:

  • Clau 1. Arrendament:

   Immobles que en l'exercici 2018 han estat arrendats, subarrendats o cedits a tercers i només van generar rendiments de capital immobiliari.

   Es consignarà també la clau 1 quan el propietari hagi percebut rendiments per la constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre l'immoble (usdefruit), i, a més, durant tot l'any l'immoble no ha estat a disposició dels seus titulars.

  • Clau 2. A disposició dels seus titulars:

   Immobles únic ús del qual o destinació en l'exercici 2018 ha estat a disposició dels seus titulars i només han generat rendes immobiliàries imputades.

  • Clau 3. A disposició dels seus titulars i arrendat:

   Immobles que en l'exercici 2018 han estat a disposició dels seus titulars i han generat rendes immobiliàries imputades i, a més, en algun moment de l'exercici han estat arrendats generant rendiments de capital immobiliari.

   També s'indicarà aquesta clau quan l'immoble ha estat a disposició dels seus titulars en algun moment de l'exercici i, a més, ha generat rendiments per la constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre l'immoble (usdefruit).

   En aquest cas, s'haurà d'indicar també en la finestra establerta per calcular la renda immobiliària imputada el nombre de dies en què l'immoble ha estat a disposició del propietari.

  • Clau 4. Arrendament com immoble accessori:

   Immoble arrendat, subarrendat o cedit a tercers conjuntament amb un altre immoble considerat l'objecte principal de l'arrendament, subarrendament o cessió, quan no estigui especificada la part de la contraprestació que correspongui individualment a cadascun d'ells. (Per exemple, plaça de garatge arrendada conjuntament amb un habitatge).

  • Clau 5. A disposició dels seus titulars i arrendament com immoble accessori:

   Immobles que en l'exercici 2018 han estat a disposició dels seus titulars i han generat rendes immobiliàries imputades i, a més, en algun moment de l'exercici han estat arrendats com immobles accessoris conjuntament amb un altre immoble considerat l'objecte principal de l'arrendament. En aquest cas, haurà de complimentar la finestra "Immoble a disposició dels seus propietaris o usufructuaris".

  • Clau 6. Habitatge en la que en els casos de separació o divorci, resideixen els fills i l'altre progenitor per resolució judicial.

   Immoble del que el contribuent és totalment o parcialment titular, però que constitueix l'habitatge habitual de seu anterior cònjuge per haver-li estat assignat a aquest l'ús exclusiu del mateix en la resolució o sentència de separació legal o divorci.

   En aquesta clau haurà de consignar-los dades identificatives de l'excònjuge.

  Important: En els supòsits de les claus 4 i 5 els rendiments derivats de l'arrendament de l'immoble accessori hauran de reflectir-se conjuntament amb els rendiments de l'immoble principal.

  SITUACIÓ

  Se seleccionarà la clau que correspongui a la situació de l'immoble entre les següents:

  • Clau 1. Immoble amb referència cadastral situat en qualsevol punt del territori espanyol, excepte el País Basc i Navarra.

  • Clau 2. Immoble situat en la Comunitat Autònoma del País Basc.

  • Clau 3. Immoble situat a la Comunitat Foral de Navarra.
  • Clau 4. Immoble en qualsevol de les situacions anteriors però sense referència cadastral.

  • Clau 5. Immoble situat a l'estranger.

  REFERÈNCIA CADASTRAL

  Es recollirà en aquest apartat la referència cadastral de l'immoble que consta en el rebut de l'Impost de Béns Immobles que correspon al mateix.

 • DADES SOL·LICITADES PER AL CÀLCUL DE LA RENDA IMMOBILIÀRIA IMPUTADA

  PERCENTATGE DE L'IMMOBLE QUE ESTÀ A DISPOSICIÓ DEL PROPIETARI O USUFRUCTUARI

  En cas que només una part de l'immoble del que el contribuent és titular estigui a disposició del mateix (per exemple per trobar-se en part cedit, arrendat o afecte a una activitat econòmica) haurà d'indicar, expressat amb dos decimals, el percentatge que representa la superfície de l'immoble que està a la seva disposició respecte a la superfície total.

  VALOR CADASTRAL

  Es consignarà, com a regla general, el valor cadastral dels immobles.

  Si a la data de meritació de l'impost l'immoble manqués de valor cadastral o aquest no hagués estat notificat al titular, el percentatge serà de l'1,1 per cent i s'aplicarà sobre el 50 per cent del major dels següents valors: el comprovat per l'Administració a l'efecte d'uns altres tributs o el preu, contraprestació o valor de l'adquisició.

  REVISAT SI/NO

  S'haurà d'indicar en aquest apartat si l'immoble té valor cadastral revisat o no, indicant "SI" en aquells valor cadastral del qual hagi estat revisat durant el període impositiu de l'exercici o en el termini dels 10 períodes impositius anteriors i "NO" en els restants. veure detall per províncies en l'Apartat 7.4.4. "Municipis amb valor cadastral revisat"

  NOTA: Si a la data de meritació de l'Impost l'immoble manqués de valor cadastral o aquest no hagués estat notificat al titular, haurà d'indicar en aquest apartat "SI".

  NOMBRE DE DIES QUE L'IMMOBLE ESTÀ A DISPOSICIÓ DEL TITULAR

  Quan no s'hagi estat titular de l'immoble (o del dret real d'ús o gaudi sobre el mateix) durant tot l'any natural, o quan parteix de l'exercici hagués estat en construcció o per raons urbanístiques no hagi estat susceptible d'ús, s'indicarà el nombre de dies en què s'ha disposat de la titularitat o en què l'immoble ha estat en condicions d'utilització durant l'any 2018.

 • DADES SOL·LICITADES PER AL CÀLCUL DEL RENDIMENT NET DE CAPITAL IMMOBILIARI

  S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà de facilitar la següent informació:

  TIPUS DE RENDIMENT

  Haurà de seleccionar una de les següents claus:

  1. Rendiments per arrendament d'immobles destinats a habitatge amb dret a la reducció del 60 per 100.

  2. Altres rendiments diferents dels anteriors.

ARRENDAMENTS DE BÉNS IMMOBLES DESTINATS A HABITATGE

Reducció per arrendament d'habitatges.

En els supòsits d'arrendament de béns immobles destinats a habitatge, el rendiment net es reduirà en un 60 per 100.

ARRENDAMENTS A FAMILIARS

En cas que l'arrendatari del bé immoble sigui el cònjuge o un parent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament, el rendiment net total no podrà ser inferior al que resulti d'aplicar les regles de l'apartat “IMPUTACIÓ DE RENDES IMMOBILIÀRIES ”|window=main; topic=RENTA IMPUTADA (art. 85.1 Llei)

A aquests efectes haurà d'indicar SI o NO en la casella establerta en la finestra de captura de dades.

Important: Si existissin diversos arrendataris, subarrendataris, adquirents o cessionaris i no tots siguin familiars hauran de reflectir-se en diferent columna les dades relatives als rendiments corresponents a familiars i a la resta.

INGRESSOS I DESPESES

A l'efecte de calcular el rendiment net haurà d'indicar els ingressos íntegres i despeses deduïbles.

Supòsit especial: Interessos i despeses de conservació i reparació. Els interessos dels capitals aliens invertits en l'adquisició o millora del bé, dret o facultat d'ús o gaudi del que siguin procedents els rendiments i altres despeses de finançament, i les despeses de conservació i reparació hauran d'indicar-se en la casella corresponent de la finestra. L'import total a deduir per aquestes despeses no podrà excedir, per a cada bé o dret, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts. L'excés sobre aquest límit serà traslladat pel programa a la casella 0082 del model de declaració.

Així mateix, si per aplicació de l'anterior límit esmentat va quedar pendent de deduir alguna quantitat en els exercicis  2014, 2015, 2016 i 2017, haurà d'indicar-la en l'apartat corresponent de la finestra. L'import total a deduir no podrà excedir, per a cada bé o dret, conjuntament amb les despeses pel mateix concepte del propi exercici de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts. El programa aplicarà el límit esmentat.

REDUCCIÓ PER RENDIMENTS IRREGULARS

En cas que el rendiment tingui un període de generació superior a dos anys o hagi estat obtingut de forma notòriament irregular en el temps, haurà d'indicar l'import de la reducció (30% de la diferència entre la totalitat dels ingressos íntegres irregulars i les despeses que també tinguin naturalesa irregular). La reducció no podrà excedir el 30% del rendiment net irregular, una vegada aplicada, si escau, la reducció per arrendament d'habitatge.    

RETENCIONS

Es consignarà també l'import total de les retencions que, si escau, s'hagin practicat per l'arrendatari.

RENDIMENT MÍNIM COMPUTABLE EN EL SUPÒSIT D'ARRENDAMENT A FAMILIARS

Quan l'arrendatari o subarrendatari, adquirent o cessionari sigui el cònjuge o un parent del contribuent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament el rendiment net total computable no podrà ser inferior a l'import que resulti d'aplicar les regles de l'apartat “IMPUTACIÓ DE RENDES IMMOBILIÀRIES"

Per tant, tractant-se d'un arrendament als familiars esmentats, haurà d'indicar en aquesta casella el rendiment mínim computable.