Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

e.5 Decisión arbitral

A comisión arbitral emitirá un ditame por escrito dirixido ás autoridades competentes dos Estados membros afectados, que será comunicado a estas.

A forma e prazos de adopción da decisión arbitral variarán dependendo do instrumento en virtude do cal se tramite o procedemento amigable.

En caso dos procedementos tramitados en virtude dun Convenio Fiscal con cláusula de arbitraxe deberá atenderse ao establecido nestes ou nos seus acordos bilaterais de desenvolvemento.

Tanto se o procedemento amigable se tramita en virtude do Convenio de Arbitraxe coma se se tramita en virtude do mecanismo previsto na Directiva, a comisión dispoñerá dun prazo de seis meses para adoptar a súa decisión.No primeiro dos casos, este prazo contarase a partir do momento no que a comisión recibiu toda a documentación e información relevante dos Estados implicados (artigo 32 do Regulamento de procedementos amigables), mentres que para o mecanismo previsto na Directiva o prazo se contará dende a data da súa creación (artigo 51.1 do Regulamento de procedementos amigables), podendo ser prorrogado pola propia comisión en tres meses máis, en cuxo caso deberá informar da prórroga ás autoridades competentes dos Estados membros afectados e aos obrigados tributarios.

En ambos os dous casos a decisión adoptarase por maioría simple dos seus membros (artigo 11.2 do Convenio de Arbitraxe e 51.3 do Regulamento de procedementos amigables), co voto de calidade do presidente no caso de que o procedemento se tramita polo mecanismo establecido na Directiva.