Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Aplicación en Canarias da dedución do artigo 38 LIS

Normativa:Art.º 94 bis da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias

Polo que se refire á dedución por traballadores con discapacidade do artigo 38 do LIS a súa aplicación en Canarias é consecuencia do artigo 94 bis da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias engadido, con efectos 7 de novembro de 2018, polo artigo Dos da Lei 8/2018, do 5 de novembro, pola que se modifica a Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias (BOE do 6).

O devandito artigo 94 bis da Lei 20/1991 establece que as entidades que contraten un traballador para realizar a súa actividade en Canarias terán dereito ao desfrute dos beneficios fiscais que por creación de emprego se establezan pola normativa fiscal conforme aos requisitos que nela se establezan, incrementándoos nun 30 por 100.

a. Contía da dedución

As contías deducibles previstas no artigo 38 da LIS increméntanse nun 30 por 100.

Polo tanto:

Modalidades de investimentosContías deducibles
Dedución do artigo 38 LIS 11.700 € Por cada persoa/ano de incremento da media do equipo con minusvalidez ≥33% e <65%
15.600 € Por cada persoa/ano de incremento da media do equipo con discapacidade � 65%

b. Requisitos e condicións para a aplicación da dedución

Respecto aos requisitos e condicións determinantes da aplicación desta dedución do artigo 38 do LIS o seu comentario contense neste Capítulo no apartado relativo ao cadro do Réxime xeral de deducións por incentivos e estímulos ao investimento empresarial da Lei do Imposto sobre Sociedades