Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Aplicación en Canarias das deducións dos artigos 35 e 36 LIS

Normativa:Art.º 94 Lei 20/1991, do 7 de xuño de 1991, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal

A aplicación aos investimentos empresariais realizados en Canarias das deducións dos artigos 35 e 36 do LIS con porcentaxes incrementadas encontra o seu fundamento no disposto no artigo 94 da Lei 20/1991, do 7 de xuño.O devandito artigo 94 da Lei 20/1991 estable a aplicación do réxime xeral de deducións do artigo 26 da Lei 61/1978, do 27 de decembro, cunhas porcentaxes de dedución incrementadas, sempre que o investimento se realizase e permaneza en Canarias.

Non obstante, para o suposto en que este réxime xeral de deducións do artigo 26 da Lei 61/1978 fose suprimido ordenouse pola disposición transitoria cuarta da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias que se mantivera a súa aplicación futura nas Illas Canarias, mentres non se estableza un sistema substitutorio equivalente, conforme á normativa vixente no momento da supresión.

Como consecuencia do anterior as porcentaxes de dedución incrementadas do artigo 94 da Lei 20/1991 só aplícanse sobre o novo sistema de deducións establecido no Capítulo IV do Título VI do LIS, alí onde sexa equivalente coas deducións do artigo 26 da Lei 61/1978.Isto é, nas deducións dos artigos 35 e 36.do LIS.

a. Porcentaxes de dedución

De acordo co artigo 94.1.a) Lei 20/1991, do 7 de xuño de 1991, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias (BOE do 8) os tipos aplicables sobre os investimentos realizados serán superiores nun 80 por 100 aos do réxime xeral, cun diferencial mínimo de 20 puntos porcentuais.

Non obstante, existe unha excepción xa que de acordo co establecido na disposición adicional décimo terceira da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, engadida, con efectos dende 1 de xaneiro de 2015, polo Real Decreto-lei 15/2014, do 19 de decembro, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias (BOE do 20) debe terse en conta que a porcentaxe da dedución por actividades de innovación tecnolóxica que se realicen en Canarias e cumpran os criterios establecidos no apartado 2 do artigo 35 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, será do 45 por 100, sen que lle resulte de aplicación o disposto no artigo 94.1.a) da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias.

Por tanto, as porcentaxes aplicables e a base dedución en cada unha das deducións dos artigos 35 e 36 da LIS son:

Modalidades de investimentoPorcentaxeBase de dedución
Dedución por actividades de I+D (art. 35.1 LIS) 45 por 100 Gastos do período en I+D, ata a media dos 2 anos anteriores
75,6 por 100 Gastos do período en I+D, sobre o exceso respecto da media dos 2 anos anteriores
37 por 100 (adicional) Gastos de persoal de investigadores cualificados de I+D
28 por 100 Investimentos afectos a I+D (agás edificios e terreos).
Dedución por actividades de innovación tecnolóxica (art. 35.2 LIS) 45 por 100 Gastos do período en Innovación tecnolóxica.
Dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas (art. 36.1 LIS) 54 por 100 Ata 1 millón €  Custo total de produción xunto con gastos de obtención de copias, gastos de publicidade e promoción a cargo de produtor ata o límite do 40% do custo de produción. 
Ter en conta o importe máximo establecido D.A.14ª Lei 19/1994:5,4 millóns €
45 por 100 Sobre o exceso de 1 millón €
Dedución por producións cinematográficas estranxeiras en España (art. 36.2 LIS) 54 por 100 Ata 1millón € Gastos realizados en España directamente relacionados coa produción, sempre que sexan polo menos de 1millón €.

Ter en conta o establecido na D.A.14ª Lei 19/1994:

  • lmporte máximo da dedución por deducións realizadas en Canarias:  5,4 millóns €
  • Importe mínimo en caso de execución de servizos de post-produción ou animación nunha produción estranxeira:200.000 €  
45 por 100 Sobre o exceso de 1 millón €
Dedución por produción de determinados espectáculos en vivo (art. 36.3 LIS)  40 por 100 Custos directos
Importe mínimo de 900.000 € en caso de produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais

b. Requisitos e condicións para a aplicación das deducións

Respecto aos requisitos e condicións determinantes da aplicación destas deducións do LIS (artigos 35, 36 do LIS) o seu comentario contense neste Capítulo no apartado relativo ao cadro do Réxime xeral de deducións por incentivos e estímulos ao investimento empresarial da Lei do Imposto sobre Sociedades.

c. Límites específicos das deducións por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais realizadas en Canarias

Sen prexuízo do anterior, respecto ao artigo 36 do LIS ha de terse en conta que a disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, establece os seguintes límites específicos para as deducións por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais realizadas en Canarias:

- Importes máximos:

  • O importe da dedución por investimentos en producións españolas de longametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental do artigo 36.1 do LIS non poderá ser superior a 5,4 millóns de euros cando se trate de producións realizadas en Canarias.
  • O importe da dedución por gastos realizados en territorio español por producións estranxeiras de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais do artigo 36.2 do LIS o seu importe non poderá ser superior a 5,4 millóns de euros cando se trate de gastos realizados en Canarias.

- Importes mínimos:

  • Establécese un importe mínimo de 200.000 euros cando se trate de gastos realizados en Canarias en caso de execución de servizos de post-produción ou animación nunha produción estranxeira (artigo 36.2 LIS) e
  • Importe mínimo de 900.000 euros en caso de produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais (artigo 36.3 LIS).