Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Aplicación nas Canarias das deducións dos artigos 35 e 36 LIS

Normativa: Art. 94 Lei 20/1991, do 7 de xuño de 1991, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal

A aplicación aos investimentos empresariais realizados nas Canarias das deducións dos artigos 35 e 36 da LIS con porcentaxes incrementadas encontra o seu fundamento no que se dispón no artigo 94 da Lei 20/1991, do 7 de xuño. O devandito artigo 94 da Lei 20/1991 estable a aplicación do réxime xeral de deducións do artigo 26 da Lei 61/1978, do 27 de decembro, cuns porcentaxes de dedución incrementados, sempre que o investimento se realizase e permaneza nas Canarias.

Non obstante, para o suposto en que este réxime xeral de deducións do artigo 26 da Lei 61/1978 fose suprimido ordenouse pola disposición transitoria cuarta da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias que se mantivese a súa aplicación futura nas illas Canarias, mentres non se estableza un sistema substitutivo equivalente, conforme á normativa vixente no momento da supresión.

Como consecuencia do anterior os porcentaxes de dedución incrementados do artigo 94 da Lei 20/1991 só aplícanse sobre o novo sistema de deducións establecidas no Capítulo IV do Título VI da LIS , alí onde sexa equivalente coas deducións do artigo 26 da Lei 61/1978. Isto é, nas deducións dos artigos 35 e 36. da LIS .

a. Porcentaxes de dedución

De acordo co artigo 94.1.a) Lei 20/1991, do 7 de xuño de 1991, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal das Canarias (BOE do 8) os tipos aplicables sobre os investimentos realizadas serán superiores nun 80 por 100 aos do réxime xeral, cun diferencial mínimo de 20 puntos porcentuais.

Non obstante, existe unha excepción xa que de acordo co que se establece na disposición adicional décimo terceira da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, engadida, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2015, polo Real Decreto-lei 15/2014, do 19 de decembro, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias (BOE do 20) debe terse en conta que a porcentaxe da dedución por actividades de innovación tecnolóxica que se realicen nas Canarias e cumpran os criterios establecidos no apartado 2 do artigo 35 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, será do 45 por 100, sen que lle resulte de aplicación o que se dispón no artigo 94.1.a) da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal das Canarias.

Polo tanto, as porcentaxes aplicables e a base dedución en cada unha das  deducións  dos artigos 35 e 36 da LIS son:

Modalidades de investimentoPorcentaxeBase de dedución
Dedución por actividades de I+D (art. 35.1 LIS) 45 por 100 Gastos do período en I+D, ata a media dos 2 anos anteriores
75,6 por 100 Gastos do período en I+D, sobre o exceso respecto da media dos 2 anos anteriores
37  por 100 (adicional) Gastos de persoal de investigadores cualificados de I+D
28 por 100 Investimentos afectos a I+D (agás edificios e terreos).
Dedución por actividades de innovación tecnolóxica (art. 35.2 LIS) 45  por 100 Gastos do período en Innovación tecnolóxica.
Dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas (art. 36.1 LIS) 54 por 100 Ata 1 millón  €  Custo total de produción canda gastos de obtención de copias, gastos de publicidade e promoción a cargo de produtor ata o límite do 40 %do custo de produción. 
Ter en conta o importe  máximo establecido D.A.14ª Lei 19/1994: 5,4  millóns €
45  por 100 Sobre o exceso de 1 millón €
Dedución por producións cinematográficas estranxeiras en España (art. 36.2 LIS) 54 por 100 Ata 1millón € Gastos realizados en España directamente relacionados coa produción, sempre que sexan polo menos de 1millón €.

Ter en conta o que se establece no D. A.14ª Lei 19/1994:

  • lmporte máximo da dedución por deducións realizadas nas Canarias:  5,4  millóns €
  • Importe mínimo en caso de execución de servizos de post-produción ou animación nunha produción estranxeira: 200.000 €  
45  por 100 Sobre o exceso de 1 millón  €
Dedución por produción de determinados espectáculos en vivo (art. 36.3 LIS)  40 por 100 Custos directos
Importe mínimo de 900.000  €  en caso de produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais

b. Requisitos e condicións para a aplicación das deducións

Con respecto aos requisitos e condicións determinantes da aplicación destas deducións da LIS (artigos 35, 36 da LIS) o seu comentario cónténse neste Capítulo no apartado relativo ao cadro do Réxime xeral de deducións por incentivos e estímulos ao investimento empresarial da Lei do Imposto sobre Sociedades.

c. Límites específicos das deducións por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais realizados nas Canarias

Sen prexuízo do anterior, con respecto ao artigo 36 da LIS ten que terse en conta que a disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, establece os seguintes límites específicos para as deducións por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais realizados nas Canarias:

- Importes máximos:

  • O importe da dedución por investimentos en producións españolas de longametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental  do artigo 36.1 da LIS  non poderá ser superior a 5,4 millóns de euros cando se trate de producións realizadas nas Canarias.
  • O importe da dedución por gastos realizados en territorio español por producións estranxeiras de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais do artigo 36.2 da LIS o seu importe  non poderá ser superior a 5,4 millóns de euros cando se trate de gastos realizados nas  Canarias .

- Importes mínimos:

  • Establécese un importe mínimo de 200.000 euros cando se trate de gastos realizados nas Canarias en caso de execución de servizos de post-produción ou animación nunha produción estranxeira (artigo 36.2 LIS) e
  • Importe mínimo de 900.000 euros en caso de produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais (artigo 36.3 LIS).