Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Rendementos cualificados regulamentariamente como obtidos de forma notoriamente irregular no tempo: redución do 30 por 100

Normativa: Art. 12.1 Regulamento  IRPF

Poderase aplicar unha redución do 30 por 100 aos  rendementos que se cualifiquen regulamentariamente como obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, sempre que se imputen nun único período impositivo.

Con esta finalidade o artigo 12.1 do Regulamento do IRPF considera  rendementos do traballo obtidos de forma notoriamente irregular no tempo exclusivamente os seguintes:

a) As cantidades satisfeitas pola empresa aos empregados con motivo do traslado a outro centro de traballo, que excedan dos importes previstos no artigo 9 do Regulamento do IRPF.

Con respecto ás cantidades exoneradas de gravame véxase este suposto  no apartado Regras especiais, dos "Gastos de manutención e estancia" deste Capítulo.

b) As indemnizacións derivadas dos réximes públicos de Seguridade Social ou Clases Pasivas, así como as prestacións satisfeitas por colexios de orfos e institucións similares, nos supostos de lesións non invalidantes.

c) As prestacións satisfeitas por lesións non invalidantes ou incapacidade permanente, en calquera dos seus graos, por empresas e por entes públicos.

d) As prestacións por falecemento; e os gastos por enterro ou enterro que excedan do límite declarado exento de traballadores ou funcionarios, tanto as de carácter público como as satisfeitas por colexios de orfos e institucións similares, empresas e por entes públicos.

Véxase no Capítulo 2, a exención relativa ás prestacións percibidas por enterro ou enterro.

e) As cantidades satisfeitas en compensación ou reparación de complementos salariais, pensións ou anualidades de duración indefinida ou pola modificación das condicións de traballo.

f) As cantidades satisfeitas pola empresa aos traballadores pola resolución, de mutuo acordo, da relación laboral.

g) Os premios literarios, artísticos ou científicos que non gocen de exención neste imposto. Non se consideran premios, para estes fins, as contraprestacións económicas derivadas da cesión de dereitos de propiedade intelectual ou industrial ou que substitúan a estas.