Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00079 Entitat ZEC en consolidació fiscal

Hauran de marcar esta casella les sucursals de la Zona Especial Canària (ZEC) d'entitats amb residència fiscal a Espanya que apliquen el tipus de gravamen especial del 4 per cent previst per a esta Zona, i que, amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2018, poden formar part d'un grup fiscal que aplique el règim especial de consolidació fiscal previst al Capítol VI del Títol VII de la LIS.

Esta casella permet identificar a les entitats que presenten dos models 200, un en el qual marcaran esta casella i declararan la part de base imposable a què se li'n va aplicar el tipus de gravamen de la ZEC, i un altre model 200, per la part de la base imposable que no tributa al tipus impositiu especial i que aplicarà el règim especial de consolidació fiscal (en este model no hauran de marcar la casella [00079], però sí les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal» segons corresponga).

Estes entitats hauran de marcar també la casella [00029] «Règim Especial Canàries» de la pàgina 1 del model 200.