Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Altres ajustaments vinculats a la imputació temporal

Emplenament del model 200

En les caselles [00361] i [00362] «Altres diferències d'imputació temporal d'ingressos i despeses (art. 11 LIS ) » de la pàgina 12 del model 200, s'hauran de recollir, a més dels ajustaments recollits en l'apartat «Consideracions generals» d'este capítol, totes les correccions generades per diferències d'imputació temporal que no tinguen cabuda en caselles específiques creades en el model 200.

Així, l'article 11.5 de la LIS establix que no s'integrarà en la base imposable la reversió de despeses que no hagen sigut fiscalment deduïbles.

En l'article 11.7 de la LIS s'establix que quan s'eliminen provisions, per no haver-se aplicat a la seua finalitat, sense abonament a un compte d'ingressos de l'exercici, el seu import s'integrarà en la base imposable de l'entitat que les haguera dotat, en la mesura en què esta dotació s'haguera considerat despesa deduïble.

Finalment, l'article 11.8 de la LIS establix que quan l'entitat siga beneficiària o tinga reconegut el dret de rescate de contractes d'assegurança de vida en els que, a més, assumiu el risc d'inversió, integrarà si més no en la base imposable la diferència entre el valor de liquidació dels actius afectes a la pòlissa al final i al començament de cada període impositiu.

El que disposa este apartat no s'aplicarà a les assegurances que instrumenten compromisos per pensions assumits per les empreses en els termes prevists en la Disposició addicional primera del Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i en la seua normativa de desenvolupament.

L'import de les rendes imputades minorarà el rendiment derivat de la percepció de quantitats dels contractes.

Per tant, en relació amb el que disposa estos preceptes, el contribuent haurà de realitzar en les caselles [00361] i [00362], els ajustaments generats per la no integració en la base imposable de la reversió de despeses que no hagen sigut fiscalment deduïbles, segons establix l'article 11.5 de la LIS, o quan s'eliminen provisions per no aplicar-se la seua finalitat segons el que disposa l'article 11.7 de la LIS, o quan l'entitat siga beneficiària o tinga reconegut el dret de rescate de contractes d'assegurança de vida en els que, a més, assumiu el risc d'inversió, en els termes establits per l'article 11.8 de la LIS.