Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Altres ajustaments vinculats a la imputació temporal

Emplenament del model 200

En les caselles [00361] i [00362] «Altres diferències d'imputació temporal d'ingressos i despeses (art. 11 LIS de la pàgina 12 del model 200, s'hauran de recollir, a més dels ajustaments recollits en l'apartat «Consideracions generals» d'este capítol, totes les correccions generades per diferències d'imputació temporal que no tinguen cabuda en caselles específiques creades en el model 200.

Així, el article 11.5 del LIS establix que no s'integrarà a la base imposable la reversió de despeses que no hagen sigut fiscalment deduïbles.

En el article 11.7 del LIS s'establix que quan es eliminen provisions, per no haver-se aplicat a la seua finalitat, sense abonament a un compte d'ingressos de l'exercici, el seu import s'integrarà a la base imposable de l'entitat que les haguera dotat, en la mesura que l'esmentada dotació s'haguera considerat despesa deduïble.

Finalment, el article 11.8 del LIS establix que quan l'entitat siga beneficiària o tinga reconegut el dret de rescat de contractes d'assegurança de vida en els que, a més, assumisca el risc d'inversió, integrarà en tot cas a la base imposable la diferència entre el valor liquidatiu dels actius afectes a la pòlissa al final i al començament de cada període impositiu.

El disposat en este apartat no s'aplicarà als segurs que instrumenten compromisos per pensions assumits per les empreses en els termes previstos en la Disposició addicional primera del Text Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i en la seua normativa de desenvolupament.

L'import de les rendes imputades minorarà el rendiment derivat de la percepció de quantitats dels contractes.

Per tant, en relació amb el disposat en estos preceptes, el contribuent haurà de realitzar en les caselles [00361] y [00362], els ajustaments generats per la no-integració en la base imposable de la reversió de despeses que no hagen sigut fiscalment deduïbles, segons establix el article 11.5 del LIS, o quan s'eliminen provisions per no aplicar-se la seua finalitat segons el disposat en el article 11.7 del LIS, o quan l'entitat siga beneficiària o tinga reconegut el dret de rescat de contractes d'assegurança de vida en els que, a més, assumisca el risc d'inversió, en els termes establits pel article 11.8 del LIS.