Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Des del 01-07-2016 fins el 31-12-2017

Regulació: Article 23 LIS, segons redacció Llei 48/2015, de 29 d'octubre.

Import de la reducció

Les rendes procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació de patentes, dibuixos o models, plans, fórmules o procediments secrets, de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques, tindran dret a una reducció en la base imposable en el percentatge que resulte de multiplicar per un 60 per cent el resultat del següent coeficient:

  1. En el numerador, les despeses en què s'ha incorregut per l'entitat cedent directament relacionats amb la creació de l'actiu, inclosos els derivats de la subcontractació amb tercers no vinculats amb aquella. Estes despeses s'incrementaran en un 30 per cent, sense que, en cap cas, el numerador puga superar l'import del denominador.

  2. En el denominador, les despeses en què s'ha incorregut per l'entitat cedent directament relacionats amb la creació de l'actiu, inclosos els derivats de la subcontractació i, si escau, de l'adquisició de l'actiu.

En cap cas s'inclouran en el coeficient anterior despeses financeres, amortitzacions d'immobles o unes altres despeses no relacionats directament amb la creació de l'actiu.

L'anterior també resultarà d'aplicació en el cas de transmissió dels actius intangibles referits en el mateix, quan esta transmissió es realitze entre entitats que no tinguen la condició de vinculades.

Rendes de la cessió d'actius intangibles

En el cas de cessió d'actius intangibles, a l'efecte de la seua integració en la base imposable amb la reducció recollida en l'apartat anterior, independentment del fet que l'actiu estiga o no reconegut en el balanç de l'entitat, s'entendrà per rendes la diferència positiva entre els ingressos de l'exercici procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació dels actius i les quantitats que siguen deduïdes en el mateix per aplicació de l'article 12.2 de la LIS, i per aquelles despeses de l'exercici directament relacionats amb l'actiu cedit.

Requisits

Per a l'aplicació d'esta reducció hauran de complir-se els següents requisits:

  1. Que el cessionari utilitze els drets d'ús o d'explotació en el desenvolupament d'una activitat econòmica i que els resultats d'aquella utilització no es materialitzen en l'entrega de béns o prestació de servicis pel cessionari que generen despeses fiscalment deduïbles en l'entitat cedent, sempre que, en este últim cas, esta entitat estiga vinculada amb el cessionari.

  2. Que el cessionari no residisca en un país o territori qualificat de jurisdicció no cooperativa, fora que estiga situat en un Estat membre de la Unió Europea i el contribuent acredite que l'operativa respon a motius econòmics vàlids i que realitze activitats econòmiques.

  3. Quan un mateix contracte de cessió incloga prestacions accessòries de servicis,  haurà de diferenciar-se en este contracte la contraprestació corresponent als mateixos.

  4. Que l'entitat dispose dels registres comptables necessaris per poder determinar els ingressos i les despeses directes corresponents als actius objecte de cessió.

Emplenament del model 200

En cas que el contribuent aplique la reducció prevista en els apartats anteriors sobre les rendes derivades de la cessió o la transmissió d'actius intangibles, haurà de realitzar un ajustament negatiu al resultat comptable en la casella [00372] «Reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art. 23 i DT 20a LIS)» de la pàgina 13 del model 200, consignant com a import el percentatge que resulte de multiplicar per un 60 per cent el resultat del coeficient previst en l'article 23.1 de la LIS.