Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Abans del 29-09-2013

Regulació: Article 23 RDLeg.4/2004, segons redacció Llei 16/2007, de 4 de juliol.

Import de la reducció i requisits

Els ingressos procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació de patents, dibuixos o models, plans, fórmules o procediments secrets, de drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques, s'integraran a la base imposable en un 50 per cent del seu import, quan es complisquen els següents requisits:

  1. Que l'entitat cedent haja creat els actius objecte de cessió.

  2. Que el cessionari utilitze els drets d'ús o d'explotació en el desenvolupament d'una activitat econòmica i que els resultats d'eixa utilització no es materialitzen en el lliurament de béns o prestació de serveis pel cessionari que generen gastos fiscalment deduïbles en l'entitat cedent, sempre que, en este últim cas, l'esmentada entitat estiga vinculada amb el cessionari.

  3. Que el cessionari no residisca en un país o territori qualificat com jurisdicció no cooperativa.

  4. Quan un mateix contracte de cessió incloga prestacions accessòries de serveis, s'haurà de diferenciar a l'esmentat contracte la contraprestació corresponent als mateixos.

  5. Que l'entitat dispose dels registres comptables necessaris per a poder determinar els ingressos i despeses, directes i indirectes, corresponents als actius objecte de cessió.

Emplenament del model 200

En el cas que el contribuent aplique la reducció prevista en l'apartat anterior sobre les rendes derivades de la cessió d'actius intangibles, haurà de realitzar un ajustament negatiu al resultat comptable en la casella [00372] «Reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art. 23 i DT 20ª LIS, consignant el 50 per cent dels esmentats ingressos.