Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

A partir del 01-01-2018

Regulació: Article 23 LIS, segons redacció Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Import de la reducció

Les rendes positives procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació de patents, models d'utilitat, certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris, dibuixos i models legalment protegits, que deriven d'activitats d'investigació i desenvolupament, i innovació tecnològica, i programari avançat registrat que derive d'activitats d'investigació i desenvolupament, tindran dret a una reducció en la base imposable en el percentatge que resulte de multiplicar per un 60 per cent el resultat del següent coeficient:

  1. En el numerador, les despeses incorreguts per l'entitat cedent directament relacionats amb la creació de l'actiu, inclosos els derivats de la subcontractació amb tercers no vinculats amb aquella.Estes despeses s'incrementaran en un 30 per cent, sense que, en cap cas, el numerador puga superar l'import del denominador.

  2. En el denominador, les despeses incorreguts per l'entitat cedent directament relacionats amb la creació de l'actiu, inclosos els derivats de la subcontractació tant amb tercers no vinculats amb aquella com amb persones o entitats vinculades amb aquella i de l'adquisició de l'actiu.

En cap cas no s'inclouran en el coeficient anterior despeses financeres, amortitzacions d'immobles o altres despeses no relacionades directament amb la creació de l'actiu.

La reducció prevista en este apartat també resultarà d'aplicació a les rendes positives procedents de la transmissió dels actius intangibles referits en el mateix, quan l'esmentada transmissió es realitze entre entitats que no tinguen la condició de vinculades.

A efectes de determinar el règim de protecció legal dels actius intangibles que es referix el paràgraf primer d'este apartat, s'estarà al disposat en la normativa espanyola, de la Unió Europea i internacional en matèria de propietat industrial i intel·lectual que resulte aplicable en territori espanyol.

Rendes positives susceptibles de reducció

A efectes d'aplicar esta reducció, tindran la consideració de rendes positives susceptibles de reducció, els ingressos procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació dels actius i les rendes positives procedents de la seua transmissió, que superen la suma de les despeses incorreguts per l'entitat directament relacionats amb la creació dels actius que no hagueren sigut incorporats al valor dels actius, de les quantitats deduïdes per aplicació de l'article 12.2 del LIS en relació amb els actius, i d'aquelles despeses directament relacionats amb els actius, que s'hagueren integrat a la base imposable.

Rendes negatives susceptibles de reducció

En cas que en un període impositiu s'obtinguen rendes negatives i en períodes impositius anteriors l'entitat haguera obtingut rendes positives a què haguera aplicat la reducció prevista en este article, la renda negativa d'eixe període impositiu es reduirà en el percentatge que resulte de l'article 23 del LIS.

El disposat en el paràgraf anterior s'aplicarà en tant les rendes negatives no superen l'import de les rendes positives integrades en períodes impositius anteriors aplicant la reducció prevista en este article.L'excés s'integrarà a la seua totalitat en la base imposable i, en tal cas, les rendes positives obtingudes en un període impositiu posterior s'integraran a la seua totalitat fins a l'esmentat import, podent aplicar a l'excés el percentatge que resulte de l'aplicació de l'article 23 del LIS.

Requisits

Per a l'aplicació de la reducció s'hauran de complir els següents requisits:

  1. Que el cessionari utilitze els drets d'ús o d'explotació en el desenvolupament d'una activitat econòmica i que els resultats d'eixa utilització no es materialitzen en el lliurament de béns o prestació de serveis pel cessionari que generen gastos fiscalment deduïbles en l'entitat cedent, sempre que, en este últim cas, l'esmentada entitat estiga vinculada amb el cessionari.

  2. Que el cessionari no residisca en un país o territori qualificat com jurisdicció no cooperativa, tret que estiga situat en un Estat membre de la Unió Europea i el contribuent acredite que l'operativa respon a motius econòmics vàlids i que realitze activitats econòmiques.

  3. Quan un mateix contracte de cessió incloga prestacions accessòries de béns o serveis s'haurà de diferenciar a l'esmentat contracte la contraprestació corresponent als mateixos.

  4. Que l'entitat dispose dels registres comptables necessaris per a poder determinar cada un dels ingressos i de les despeses directes a què es referix l'article 23 del LIS, corresponents als actius objecte de cessió.

Emplenament del model 200

Segons el disposat a l'article 23 del LIS, els contribuents hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [01822] i [00372] «Reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art. 23 i DT 20é LIS)» de la pàgina 13 del model:

  • En el cas que el contribuent obtinga rendes positives derivades de la cessió o la transmissió d'actius intangibles, haurà de realitzar un ajustament negatiu al resultat comptable en la casella [00372], consignant com a import el percentatge que resulte de multiplicar per un 60 per cent el resultat del coeficient previst a l'article 23.1 del LIS.

  • En el cas que el contribuent obtinga rendes negatives derivades de la cessió o la transmissió d'actius intangibles i en períodes impositius anteriors haja obtingut rendes positives a què haguera aplicat la reducció prevista a l'article 23 del LIS (i la integració del qual en la base imposable s'haja recollit a la casella [00372]), haurà de realitzar un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [01822], consignant l'import d'eixa renda negativa reduïda en el percentatge que resulte de l'article 23.1 del LIS i amb el límit de les rendes positives integrades en períodes impositius anteriors a què haguera aplicat la reducció prevista a l'article 23 del LIS.