Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

A partir del 01-01-2018

Regulació: Article 23 LIS, segons redacció Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Import de la reducció

Les rendes positives procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació de patentes, models d'utilitat, certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris, dibuixos i models legalment protegits, que deriven d'activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, i programa avançat registrat que derive d'activitats de recerca i desenvolupament, tindran dret a una reducció en la base imposable en el percentatge que resulte de multiplicar per un 60 per cent el resultat del següent coeficient:

  1. En el numerador, les despeses en què s'ha incorregut per l'entitat cedent directament relacionats amb la creació de l'actiu, inclosos els derivats de la subcontractació amb tercers no vinculats amb aquella. Estes despeses s'incrementaran en un 30 per cent, sense que, en cap cas, el numerador puga superar l'import del denominador.

  2. En el denominador, les despeses en què s'ha incorregut per l'entitat cedent directament relacionats amb la creació de l'actiu, inclosos els derivats de la subcontractació tant amb tercers no vinculats amb aquella com amb persones o entitats vinculades amb aquella i de l'adquisició de l'actiu.

En cap cas s'inclouran en el coeficient anterior despeses financeres, amortitzacions d'immobles o unes altres despeses no relacionats directament amb la creació de l'actiu.

La reducció prevista en este apartat també resultarà d'aplicació a les rendes positives procedents de la transmissió dels actius intangibles referits en el mateix, quan esta transmissió es realitze entre entitats que no tinguen la condició de vinculades.

A l'efecte de determinar el règim de protecció legal dels actius intangibles a què es referix el paràgraf primer d'este apartat, s'estarà al que disposa la normativa espanyola, de la Unió Europea i internacional en matèria de propietat industrial i intel·lectual que resulte aplicable en territori espanyol.

Rendes positives susceptibles de reducció

A l'efecte d'aplicar esta reducció, tindran la consideració de rendes positives susceptibles de reducció, els ingressos procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació dels actius i les rendes positives procedents de la seua transmissió, que superen la suma de les despeses en què s'ha incorregut per l'entitat directament relacionats amb la creació dels actius que no hagueren sigut incorporats al valor dels actius, de les quantitats deduïdes per aplicació de l'article 12.2 de la LIS en relació amb els actius, i d'aquelles despeses directament relacionats amb els actius, que s'hagueren integrat en la base imposable.

Rendes negatives susceptibles de reducció

En cas que en un període impositiu s'obtinguen rendes negatives i en períodes impositius anteriors l'entitat haguera obtingut rendes positives a les que haguera aplicat la reducció prevista en este article, la renda negativa d'aquell període impositiu es reduirà en el percentatge que resulte de l'article 23 de la LIS.

El que disposa el paràgraf anterior s'aplicarà en tant les rendes negatives no superen l'import de les rendes positives integrades en períodes impositius anteriors aplicant la reducció prevista en este article. L'excés s'integrarà en la seua totalitat en la base imposable i, en eixe cas, les rendes positives obtingudes en un període impositiu posterior s'integraran en la seua totalitat fins este import, podent aplicar a l'excés el percentatge que resulte de l'aplicació de l'article 23 de la LIS.

Requisits

Per a l'aplicació de la reducció hauran de complir-se els següents requisits:

  1. Que el cessionari utilitze els drets d'ús o d'explotació en el desenvolupament d'una activitat econòmica i que els resultats d'aquella utilització no es materialitzen en l'entrega de béns o prestació de servicis pel cessionari que generen despeses fiscalment deduïbles en l'entitat cedent, sempre que, en este últim cas, esta entitat estiga vinculada amb el cessionari.

  2. Que el cessionari no residisca en un país o territori qualificat de jurisdicció no cooperativa, fora que estiga situat en un Estat membre de la Unió Europea i el contribuent acredite que l'operativa respon a motius econòmics vàlids i que realitze activitats econòmiques.

  3. Quan un mateix contracte de cessió incloga prestacions accessòries de béns o servicis haurà de diferenciar-se en este contracte la contraprestació corresponent als mateixos.

  4. Que l'entitat dispose dels registres comptables necessaris per poder determinar cadascun dels ingressos i de les despeses directes a què es referix l'article 23 de la LIS, corresponents als actius objecte de cessió.

Emplenament del model 200

Segons el que disposa l'article 23 de la LIS, els contribuents hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [01822] i [00372] «Reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art. 23 i DT 20a LIS)» de la pàgina 13 del model:

  • En cas que el contribuent obtinga rendes positives derivades de la cessió o la transmissió d'actius intangibles, haurà de realitzar un ajustament negatiu al resultat comptable en la casella [00372], consignant com a import el percentatge que resulte de multiplicar per un 60 per cent el resultat del coeficient previst en l'article 23.1 de la LIS.

  • En cas que el contribuent obtinga rendes negatives derivades de la cessió o la transmissió d'actius intangibles i en períodes impositius anteriors haja obtingut rendes positives a les que haguera aplicat la reducció prevista en l'article 23 de la LIS (i de la qual integració en la base imposable s'haja recollit en la casella [00372]), haurà de realitzar un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [01822], consignant l'import d'aquella renda negativa reduïda en el percentatge que resulte de l'article 23.1 de la LIS i amb el límit de les rendes positives integrades en períodes impositius anteriors a les que haguera aplicat la reducció prevista en l'article 23 de la LIS.