Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Rendiments qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps: reducció del 30 per 100

Normativa: Art. 12.1 Reglament  IRPF

Es podrà aplicar una reducció del 30 per 100 als  rendiments que es qualifiquin reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, sempre que s'imputin en un únic període impositiu.

A aquests efectes l'article 12.1 del Reglament de l'IRPF considera  rendiments del treball obtinguts de forma notòriament irregular en el temps exclusivament els següents:

a) Les quantitats satisfetes per l'empresa als empleats amb motiu del trasllat a un altre centre de treball, que excedeixin els imports previstos en l'article 9 del Reglament de l'IRPF.

Respecte a les quantitats exonerades de gravamen vegeu aquest supòsit  en l'apartat Regles especials, de les "Despeses de manutenció i estada" d'aquest Capítol.

b) Les indemnitzacions derivades dels règims públics de Seguretat Social o Classes Passives, així com les prestacions satisfetes per col·legis d'orfes i institucions similars, en els supòsits de lesions no invalidants.

c) Les prestacions satisfetes per lesions no invalidants o incapacitat permanent, en qualsevol dels seus graus, per empreses i per ens públics.

d) Les prestacions per defunció; i les despeses per sepeli o enterrament que excedeixin el límit declarat exempt de treballadors o funcionaris, tant les de caràcter públic com les satisfetes per col·legis d'orfes i institucions similars, empreses i per ens públics.

Vegeu en el Capítol 2, l'exempció relativa a les prestacions percebudes per enterrament o sepeli.

e) Les quantitats satisfetes en compensació o reparació de complements salarials, pensions o anualitats de durada indefinida o per la modificació de les condicions de treball.

f) Les quantitats satisfetes per l'empresa als treballadors per la resolució, de mutu acord, de la relació laboral.

g) Els premis literaris, artístics o científics que no gaudeixin d'exempció en aquest impost. No es consideren premis, a aquests efectes, les contraprestacions econòmiques derivades de la cessió de drets de propietat intel·lectual o industrial o que substitueixin a aquestes.