Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

5.5.5 Comezo ou cesamento de actividades no réxime especial

O comerciante que comece unha actividade neste réxime especial deberá liquidar e ingresar a cantidade resultante de aplicar os tipos e recargas vixentes na data de inicio ao valor de adquisición das existencias, IVE excluído, salvo que se adquirisen outro comerciante sometido a este réxime especial por unha transmisión do patrimonio empresarial non suxeita ao IVE.

Cando se produza o cesamento na actividade por perda da condición de detallista, o comerciante poderá deducir a cota resultante de aplicar os tipos e recargas vixentes na data de cesamento ao valor de adquisición das existencias, IVE e recargas excluídas.

Se o cesamento se produce pola transmisión non suxeita do patrimonio empresarial a comerciantes non sometidos a este réxime, o adquirente poderá deducir a cota resultante de aplicar os tipos vixentes o día da transmisión ao valor de mercado das existencias.

Nestes casos deberán elaborarse inventarios de existencias comerciais con referencia ao día anterior ao de inicio ou cesamento e presentarse no prazo de 15 días na Delegación ou Administración da Axencia Tributaria do domicilio fiscal ou por vía electrónica a través do procedemento habilitado na Sede electrónica.

Caso particular:cese no réxime especial da recarga de equivalencia por sociedades civís:as sociedades civís que durante o 2015 tributaron en réxime de atribución de rendas no IRPF e estiveron acollidas á recarga de equivalencia do IVE, e que con efectos da 1 de xaneiro de 2016 pasaron a ter a condición de contribuíntes no Imposto sobre Sociedades cesando, polo tanto, na recarga de equivalencia do IVE, poderán efectuar a dedución da cota resultante de aplicar o valor de adquisición das súas existencias inventariadas na data do cesamento, IVE e recarga de equivalencia excluídos, os tipos de IVE e recarga que estivesen vixentes na devandita data.