Saltar ao contido principal
Memoria 2016

3.2. Recadación tributaria líquida

A recadación tributaria líquida resulta de minorar da recadación tributaria bruta as devolucións efectivamente pagadas no exercicio e os axustes cos territorios forais. Responde, así mesmo, a un criterio de caixa, distinto doutros conceptos como os dereitos recoñecidos ou os impostos para os efectos de Contabilidade Nacional.

No ano 2016 ingresáronse 186.249 millóns de euros, un 2,3 por cento máis (4.240 millóns) do recadado en 2015.

Nos  seguintes  apartados  do Anexo desenvólvese esta información:

Cadro nº 13. Recadación tributaria líquida total (Anexo) Gráfico nº 14. Evolución da recadación tributaria xestionada pola Axencia Tributaria (Anexo)

A diferenza do crecemento dos ingresos netos con respecto aos brutos analizados no apartado anterior é consecuencia da evolución das devolucións realizadas, que descenderon un 1,2 por cento en 2016. O comportamento foi moi distinto nas diversas figuras impositivas. Tanto no IRPF coma no Imposto sobre Sociedades, as devolucións realizadas por cota diferencial foron maiores ás do exercicio do ano anterior, o que explica que os ingresos netos medrasen por debaixo dos brutos. Porén, os ingresos netos do Imposto sobre a Renda dos Non Residentes medran un 19,6 por cento, ao compararse coas elevadas devolucións realizadas en 2015. No IVE os ingresos medraron un 4,2 por cento, por riba dos ingresos brutos, debido ás menores devolucións realizadas de IVE mensual (pola redución das solicitadas dos exercicios 2015 e 2016 e un menor ritmo de realización). Nos Impostos Especiais a recadación rexistrou un incremento do 3,8 por cento polas menores devolucións do céntimo sanitario.

Como se dixo, o impacto negativo sobre os ingresos dos cambios normativos vixentes en 2016 foi de 2.264 millóns. O maior impacto é o producido pola reforma da imposición directa. Estímase que esta reforma tivo un custo recadador en 2016 de 6.489 millóns, dos que 4.487 proceden do IRPF, 1.920 do Imposto sobre Sociedades e 82 do Imposto sobre a Renda de Non Residentes. Unha parte do impacto corresponde á reforma de 2015 (o efecto sobre os ingresos dos últimos períodos reportados en 2015 que se trasladaron á caixa de 2016 e o impacto sobre as cotas diferenciais) e outra á segunda fase da reforma desenvolvida en 2016. Case dous terzos do impacto total (4.216 millóns) débense atribuír a esta segunda fase da reforma e o resto (2.273 millóns) son importes relacionados co acontecido en 2015.

A segunda medida por importancia é a que afectou aos pagamentos fraccionados do Imposto sobre Sociedades tras a publicación do RDL 2/2016. O cambio supuxo a aplicación de tipos incrementados e a esixencia dun pagamento mínimo ás empresas cunha cifra de negocios superior a 10 millóns de euros. Estas medidas substituían a outras similares que estiveran en vigor ata finais de 2015, aínda que o seu impacto se deseñou e demostrouse superior a aquelas. Estímase que o impacto diferencial foi de 2.967 millóns que se recolleron na recadación de outubro e decembro. Unha terceira medida que destacou polo seu importe foi a relativa ao cambio na forma de liquidar o IVE á importación que se produciu en 2015, pero cuxos efectos se estenderon aos primeiros meses de 2016. Hai que lembrar que esta medida non tiña ningún efecto sobre o IVE reportado, pero si sobre a forma de ingresar o devandito IVE, de maneira que o impacto positivo observado en 2016 foi a contraparte dun importe igual de signo contrario en 2015.

Do resto das medidas cabe indicar dous. A primeira é o impacto derivado da recuperación da paga extra dos empregados públicos. O reembolso da primeira metade desta paga aprobouse en 2015 e a outra metade en 2016 co que o seu impacto en termos diferenciais debería ser cero. Porén, non todas as Administracións Públicas pagaron da mesma forma e no mesmo momento o que deu lugar a que o efecto desta recuperación distribuísese de forma moi irregular ao longo dos dous últimos anos. No referente á segunda, é o impacto negativo do Canon de augas provocadas polo feito de que en 2015 ingresouse o importe de dous anos, mentres que en 2016, xa regularizado o tributo, só se ingresou a liquidación de 2015.

No seguinte cadro do Anexo  móstranse datos que completan a información:

Cadro nº 15. Axustes por impactos de cambios normativos (Anexo)
  1. 3.2.1. Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  2. 3.2.2. Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
  3. 3.2.3. Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
  4. 3.2.4. Evolución de ingresos por Impostos Especiais