Salta al contingut principal
Memòria 2016

3.2. Recaptació tributària líquida

La recaptació tributària líquida resulta de minorar de la recaptació tributària bruta les devolucions efectivament pagades en l'exercici i els ajustaments amb els territoris forals. Respon, també, a un criteri de caixa, diferent d'uns altres conceptes com els drets reconeguts o els impostos a l'efecte de Comptabilitat Nacional.

L'any 2016 es van ingressar 186.249 milions d'euros, un 2,3 per cent més (4.240 milions) del recaptat el 2015.

En  els següents apartats  de l'Annex es desenvolupa aquesta informació:

Quadre núm. 13. Recaptació tributària líquid total (Annex) Gràfic núm. 14. Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària (Annex)

La diferència del creixement dels ingressos nets respecte als bruts analitzats en l'apartat anterior és conseqüència de l'evolució de les devolucions realitzades, que van descendir un 1,2 per cent el 2016. El comportament va ser molt diferent en les diverses figures impositives. Tant en l'IRPF com en l'impost sobre societats, les devolucions realitzades per quota diferencial van ser majors a les de l'exercici de l'any anterior, el que explica que els ingressos nets creixessin per sota dels bruts. Tanmateix, els ingressos nets de l'Impost sobre la Renda dels No Residents creixen un 19,6 per cent, en comparar-se amb les elevades devolucions realitzades el 2015. A l'IVA els ingressos van créixer un 4,2 per cent, per damunt dels ingressos bruts, a causa de les menors devolucions realitzades d'IVA mensual (per la reducció de les sol·licitades dels exercicis 2015 i 2016 i un menor ritme de realització). En els Impostos Especials la recaptació va registrar un increment del 3,8 per cent per les menors devolucions del cèntim sanitari.

Com s'ha aquest, l'impacte negatiu sobre els ingressos dels canvis normatius vigents el 2016 va ser de 2.264 milions. El major impacte és el produït per la reforma de la imposició directa. S'estima que aquesta reforma va tenir un cost recaptatori el 2016 de 6.489 milions, dels quals 4.487 procedeixen de l'IRPF, 1.920 de l'impost sobre societats i 82 de l'Impost sobre la Renda de No Residents. Una part de l'impacte correspon a la reforma de 2015 (l'efecte sobre els ingressos dels últims períodes meritats el 2015 que es van traslladar a la caixa de 2016 i l'impacte sobre les quotes diferencials) i una altra a la segona fase de la reforma desenvolupada el 2016. Gairebé dos terços de l'impacte total (4.216 milions) s'han d'atribuir a aquesta segona fase de la reforma i la resta (2.273 milions) són imports relacionats amb el succeït el 2015.

La segona mesura per importància és la que va afectar als pagaments fraccionats de l'impost sobre societats després de la publicació del RDL 2/2016. El canvi va suposar l'aplicació de tipus incrementats i l'exigència d'un pagament mínim a les empreses amb un volum de negoci superior a 10 milions d'euros. Aquestes mesures substituïen a unes altres similars que havien estat en vigor fins a finals de 2015, encara que el seu impacte es va dissenyar i es va demostrar superior a aquelles. S'estima que l'impacte diferencial va ser de 2.967 milions que es van recollir en la recaptació d'octubre i desembre. Una tercera mesura que va destacar pel seu import va ser la relativa al canvi en la forma de liquidar l'IVA a la importació que es va produir el 2015, però efectes dels quals es van estendre als primers mesos de 2016. Cal recordar que aquesta mesura no tenia cap efecte sobre l'IVA meritat, però sí sobre la forma d'ingressar aquest IVA, de manera que l'impacte positiu observat el 2016 va ser la contrapart d'un import igual de signe contrari el 2015.

De la resta de les mesures cap ressenyar dos. La primera és l'impacte derivat de la recuperació de la paga extra dels empleats públics. El reemborsament de la primera meitat d'aquesta paga es va aprovar el 2015 i l'altra meitat el 2016 amb la qual cosa el seu impacte en termes diferencials hauria d'haver estat zero. Tanmateix, no totes les Administracions Públiques van pagar de la mateixa forma i en el mateix moment el que va donar lloc a què l'efecte d'aquesta recuperació s'hagi distribuït de forma molt irregular durant els dos últims anys. Quant a la segona, és l'impacte negatiu del Canon d'aigües provocat pel fet que el 2015 es va ingressar l'import de dos anys, mentre que el 2016, ja regularitzat el tribut, només es va ingressar la liquidació de 2015.

En el següent quadre de l'Annex  es mostren dades que completen la informació:

Quadre núm. 15. Ajustaments per impactes de canvis normatius (Annex)
  1. 3.2.1. Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  2. 3.2.2. Evolució d'ingressos per impost sobre societats
  3. 3.2.3. Evolució d'ingressos per impost sobre el valor afegit
  4. 3.2.4. Evolució d'ingressos per Impostos Especials