Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.2.4. Facilitats per al pagament dels deutes tributaris

Pagament en entitats financeres  

Per facilitar el pagament d'impostos, la norma tributària faculta a l'Agència Tributària per autoritzar a les entitats de crèdit que així el sol·licitin, a actuar com a col·laboradores en la recaptació. A 31 de desembre de 2016 tenien autorització per actuar com a col·laboradores en la gestió recaptatòria 126 entitats.

L'import total recaptat a través de les mateixes va assolir, el 2016, 232.015 milions d'euros, el que el converteix en el sistema habitual de pagament.

Durant l'exercici 2016, es van realitzar tasques de comprovació sobre un total de 41 entitats (una de les quals va ser controlada des d'un punt de vista integral). Així mateix, amb l’objecte de verificar els resultats de les traves comunicades a l'Agència Tributària, es van dur a terme comprovacions en relació amb 1.804 actuacions d'embargament de comptes corresponents a 12 entitats.

Finalment, durant 2016, s'han practicat per l'Equip Central de Control d'Entitats Col·laboradores 33 liquidacions d'interessos de demora a 25 entitats per ingrés fora de termini. L'import total dels interessos de demora liquidats va ascendir als 50.643,77 euros.

Ajornaments i fraccionaments de pagament

Els contribuents poden sol·licitar l'ajornament i fraccionament dels seus deutes quan problemes transitoris de tresoreria els dificultin el pagament.

El 2016, van descendir tant el nombre de sol·licituds d'ajornament i fraccionament de pagament, com l'import sol·licitat respecte a 2015.

Així, es van presentar 1.662.242 sol·licituds per un import de 9.392,7 milions d'euros, és a dir, un 0,5 per cent menys que el 2015 quant a número i un 6 per cent menys quant a import.

Els gràfics que s'enumeren a continuació i que es mostren en l'Annex desenvolupen la distribució de les sol·licituds d'ajornament i fraccionament en funció de l'import dels deutes:

Gràfic núm. 38. Sol·licituds d'ajornaments en import. Distribució percentual per trams d'import (Annex) Gràfic núm. 39. Sol·licituds d'ajornaments en import. Distribució percentual per trams d'import (Annex)

Més del 98 per cent de les sol·licituds rebudes corresponen a deutes de menys de 30.000 euros, si bé aquestes suposen el 57 per cent de l'import total sol·licitat. En aquests ajornaments, a partir de l'entrada en vigor de l'Ordre HAP/2178/2015, de 9 d'octubre, publicada el dia 20 d'octubre de 2015, s'eximeix al deutor de l'obligació general d'aportar garanties de pagament en realitzar la sol·licitud.

Quant als ajornaments i fraccionaments de pagament resolts, el 2016 s'han no admès 67.707 sol·licituds d'ajornament o fraccionament de pagament per 457,39 milions d'euros, i s'han adoptat 1.563.016 acords per un total de 7.528,2 milions d'euros amb el sentit i pels conceptes que es detallen a continuació:

Quadre núm. 40. Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament (Annex)

La important disminució en el número i import dels ajornaments indamitidos el 2016 respecte a l'any 2015 és conseqüència de la reducció en número, i sobretot en import dels ajornaments sol·licitats en general (les xifres globals de 2015 ascendien a 1.670.066 ajornaments per un import de 10.033,55 milions d'euros), i en particular dels deutes respecte de les que es coneix que serà no admès l'ajornament.

Així mateix, en els quadres i gràfics de l'Annex i referits a continuació es mostren les principals magnituds sobre això:

Quadre núm. 41. Garanties en els ajornaments concedits (Annex) Gràfic núm. 42. Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments (Annex) Gràfic núm. 43. Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats (Annex)