Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 117.Retencions i Ingressos a Compte en Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents.Rendes procedents de transmissió o reembors d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva i de les transmissions de drets de subscripció.