Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 187.Declaració informativa.Accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte de IRPF, IS i IRNR en relació amb rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de transmissions o reemborsos d'aquestes accions i participacions i drets de subscripció.