Saltar al contingut principal

Gestions retencions IRPF

Model 188.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa.Resum anual.