Saltar al contingut principal

Manual pràctic de Societats 2020.

Portada Manual de Societats 2020

Esta publicació té efectes merament informatius

 1. Número d'identificació de la publicació (NIPO)
 2. Principals novetats en l'àmbit de la liquidació de l'impost sobre societats 2020
 3. Capítol 1. Qüestiones generals
 4. Capítol 2. Identificació, caràcters de la declaració, models d'estats de comptes i import net del volum de negoci
 5. Capítol 3. Administradors i participacions directes
 6. Capítol 4. Estats comptables del model 200
 7. Capítol 5. Liquidació de l'impost sobre societats: Determinació de la base imposable
 8. Capítol 6. Liquidació de l'impost sobre societats: Determinació del deute tributari
 9. Capítol 7. Emplenament dels models 200 de les entitats que formen part d'un grup que tributa en règim de consolidació fiscal
 10. Capítol 8. Operacions amb persones o entitats vinculades
 11. Capítol 9. Règims tributaris especials (I)
 12. Capítol 10. Règims tributaris especials (II)
 13. Capítol 11. Règim fiscal de les cooperatives
 14. Capítol 12. Règim fiscal de les Canarias
 15. Capítol 13. Règim de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o Comunitat Foral de Navarra
 16. Capítol 14. El pagament fraccionat de l'impost sobre societats corresponent a l'any 2021
 17. Capítol 15. Impost sobre la Renda de no Residents
 18. Annex I. Model 200 de declaració de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents
 19. Annex II. Model 202 de pagament fraccionat de l'impost sobre societats i IRNR
 20. Apèndix normatiu