Saltar ao contido principal

Manual práctico de Sociedades 2022.

Portada

Esta publicación ten efectos meramente informativos

 1. Número identificación publicación (NIPO)
 2. Presentación
 3. Principais novidades do Imposto sobre Sociedades 2022
 4. Capítulo 1. Cuestións xerais
 5. Capítulo 2. Identificación, autoliquidación complementaria, caracteres da declaración, estados de contas e INCN
 6. Capítulo 3. Administradores e participacións directas
 7. Capítulo 4. Estados contables do modelo 200
 8. Capítulo 5. Liquidación do Imposto sobre Sociedades: Determinación da base impoñible
 9. Capítulo 6. Liquidación do Imposto sobre Sociedades: Determinación da débeda tributaria
 10. Capítulo 7. Formalización dos modelos 200 das entidades que forman parte dun grupo que tributa en réxime de consolidación fiscal
 11. Capítulo 8. Operacións con persoas ou entidades vinculadas
 12. Capítulo 9. Réximes tributarios especiais (I)
 13. Capítulo 10. Réximes tributarios especiais (II)
 14. Capítulo 11. Réxime fiscal das cooperativas
 15. Capítulo 12. Réxime fiscal das Canarias
 16. Capítulo 13. Réxime de tributación conxunta á Administración do Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou Comunidade Foral de Navarra
 17. Capítulo 14. O pagamento fraccionado do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao ano 2023
 18. Capítulo 15. Imposto sobre a renda de non residentes
 19. Anexo I. Modelo 200 declaración IS e IRNR
 20. Anexo II. Modelo 202 de pagamento fraccionado IS e IRNR
 21. Apéndice normativo