Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

e.4 Constitución e composición da comisión consultiva

Debe distinguirse aquí en función do instrumento xurídico en virtude do cal se tramite o procedemento amigable:

 1. Procedementos amigables tramitados en virtude dun Convenio Fiscal con cláusula de arbitraxe

  Nos procedementos amigables tramitados en virtude dun Convenio Fiscal que inclúa cláusula de arbitraxe nos que non se alcanzase un acordo no período establecido neste, o obrigado tributario poderá solicitar a súa constitución polas autoridades competentes para que adopte unha decisión sobre as cuestións pendentes.A comisión consultiva rexerase polo previsto no Convenio Fiscal respectivo e polos requisitos que se pacten de forma bilateral naqueles convenios nos que se regule a súa existencia.

 2. Procedementos amigables tramitados en virtude do Convenio de arbitraxe

  Como excepción á regra xeral de inicio da fase arbitral por solicitude do obrigado tributario, salvo que os Estados afectados acorden outra cousa, o Estado membro que expedise a primeira regularización obxecto do procedemento amigable constituirá a comisión consultiva se, transcorrido o prazo de 2 anos as autoridades competentes non chegaron a un acordo.

  O prazo para a constitución da comisión consultiva é de seis meses dende a expiración do prazo de dous anos.

  Con carácter xeral, a comisión consultiva estará constituída polo presidente, dous representantes de cada autoridade competente afectada e un número par de personalidades independentes nomeadas de común acordo ou, en defecto deste, por sorteo, de entre a lista de personalidades creada para os efectos do Convenio de Arbitraxe.En caso de sorteo, a autoridade competente poderá recusar calquera personalidade independente por un motivo previamente acordado entre as autoridades competentes dos Estados membros afectados ou cando a devandita personalidade:

  • pertenza a unha das administracións fiscais implicadas ou exerza funcións por conta destas, ou
  • teña ou teña tido unha participación importante nunha ou en cada unha das empresas asociadas, ou
  • sexa sido ou teña sido empregada ou conselleiro dunha ou de cada unha destas empresas, ou
  • non presente as suficientes garantías de obxectividade para a resolución do caso.

  A lista de personalidades independentes para os efectos do Convenio de Arbitraxe estará formada por cinco persoas nomeadas por cada Estado contratante, que deberán ser competentes, independentes, nacionais dun dos Estados contratantes e residir no territorio no que se aplique o Convenio.

  O presidente, que deberá reunir as condicións que se requiran no seu país para o exercicio das máis altas funcións xurisdicionais ou ser un xurisconsulto de notoria competencia, será elixido de entre a lista das personalidades independentes para os efectos do Convenio de Arbitraxe polos representantes das autoridades competentes e as personalidades independentes, podendo ser recusado polos mesmos motivos que as personalidades independentes. 

 3. Procedementos amigables tramitados en virtude do mecanismo previsto na Directiva

  De acordo co artigo 42 do Regulamento de procedementos amigables, cando as autoridades competentes non cheguen a un acordo no prazo de dous anos, o obrigado tributario poderá solicitar a constitución dunha comisión consultiva.Para iso deberá presentar un escrito dirixido ás autoridades competentes de todos os Estados membros afectados no prazo de cincuenta días naturais a partir do día seguinte a aquel no que lle notificasen que as autoridades competentes non chegaron ao citado acordo no prazo indicado.

  Non obstante o anterior, cando o obrigado tributario, residente en España:

  • sexa un particular, ou

  • non sexa unha empresa grande e non forme parte dun grupo grande, de acordo co artigo 3, apartados 4 e 7, da Directiva 2013/34/UE do Parlamento Europeo e do Consello do 26 de xuño de 2013,

  poderá presentar o escrito de solicitude unicamente ante a autoridade competente española quen llo comunicará no prazo de dous meses ao resto das autoridades competentes.Entenderase que o obrigado tributario presentou a súa solicitude de arbitraxe na data desta comunicación.

  A comisión consultiva constituirase no prazo de cento vinte días naturais a partir da entrada no rexistro da autoridade competente da solicitude e, unha vez creada, o presidente desta comunicarallo ao obrigado tributario sen demora (Artigo 42 do Regulamento de procedementos amigables).

  Con carácter xeral, a comisión consultiva estará formada por un presidente, un representante de cada autoridade competente afectada e unha personalidade independente designada por cada autoridade competente dos Estados membros afectados.

  As autoridades competentes dos Estados membros designarán polo menos tres persoas competentes, independentes e capaces de actuar con imparcialidade e integridade (artigo 46 do Regulamento de procedementos amigables) para constituír a lista das personalidades independentes para os efectos da Directiva, a partir da cal cada autoridade competente designará a personalidade independente que vai formar parte da comisión.Coa finalidade de garantir a independencia das personalidades independentes que van constituír a comisión, o artigo 45.4 do Regulamento de procedementos amigables establece a posibilidade de que as autoridades competentes se opoñan ao nomeamento de calquera personalidade independente por un motivo previamente acordado entre as autoridades competentes dos Estados membros afectados ou cando a devandita personalidade:

  1. pertenza a unha das administracións fiscais afectadas ou traballe en nome destas, ou fixéseo en calquera momento durante os tres anos anteriores;
  2. teña ou teña tido unha participación importante ou un dereito de voto na empresa do obrigado tributario, ou fose empregada ou asesora de calquera obrigado tributario de que se trate, en calquera momento dos últimos cinco anos anteriores á data da súa designación;
  3. non ofreza garantías abondo de obxectividade para a resolución da cuestión ou cuestións sobre os que deba pronunciarse;
  4. sexa empregada dunha sociedade que preste asesoría en materia fiscal ou facilite por outros medios asesoría fiscal con carácter profesional, ou estivese nesa situación nalgún momento nos tres anos previos á data da súa designación.

  Non obstante, non será posible opoñerse ao nomeamento dunha personalidade independente se esta foi designada conforme ao artigo 47.1 do Regulamento de procedementos amigables (Nomeamento por parte do Tribunal Económico-Administrativo Central), sen prexuízo de que a autoridade competente española poida interpoñer recurso contencioso-administrativo contra a devandita designación.

  Así mesmo, esíxese que as personalidades independentes sigan absténdose de incorrer nalgún dos motivos de parcialidade indicados anteriormente durante os doce meses seguintes á data de adopción da decisión pola comisión consultiva.

  Os representantes das autoridades competentes e as personalidades independentes que constitúan a comisión consultiva elixirán o presidente da lista de personalidades independentes para os efectos da Directiva que será un xuíz, salvo que os restantes membros da comisión acorden outra cousa (artigo 45.7 do Regulamento de procedementos amigables).