Saltar ao contido principal

Manual práctico de Renda 2023.

Portada do Manual de Renda 2023

Esta publicación ten efectos meramente informativos.

 1. Número de identificación da publicación (NIPO)
 2. Presentación
 3. Guía das principais novidades do IRPF no exercicio 2023
 4. Guía das deducións autonómicas do IRPF no exercicio 2023
 5. Capítulo 1. Campaña da declaración de Renda 2023
 6. Capítulo 2. O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF): cuestións xerais
 7. Capítulo 3. Rendementos do traballo
 8. Capítulo 4. Rendementos do capital inmobiliario
 9. Capítulo 5. Rendementos do capital mobiliario
 10. Capítulo 6. Rendementos de actividades económicas. Cuestións xerais
 11. Capítulo 7. Rendementos de actividades económicas. Método de estimación directa
 12. Capítulo 8. Rendementos de actividades económicas en estimación obxectiva (I) (Actividades distintas das agrícolas, gandeiras e forestais)
 13. Capítulo 9. Rendementos de actividades económicas en estimación obxectiva (II) (Actividades agrícolas, gandeiras e forestais)
 14. Capítulo 10. Réximes especiais: Imputación e atribución de rendas
 15. Capítulo 11. Ganancias e perdas patrimoniais
 16. Capítulo 12. Integración e compensación de rendas
 17. Capítulo 13. Determinación da renda da contribuínte suxeita a gravame: base liquidable
 18. Capítulo 14. Adecuación do imposto ás circunstancias persoais e familiares do contribuínte: mínimo persoal e familiar
 19. Capítulo 15. Cálculo do imposto: determinación das cotas íntegras
 20. Capítulo 16. Deducións xerais da cota no exercicio 2023
 21. Capítulo 17. Deducións autonómicas da cota aplicable no exercicio 2023
 22. Capítulo 18. Cota líquida, cota resultante da autoliquidación, cota diferencial e resultado da declaración
 23. ANEXO: Índice por capítulos dos esquemas e cadros resumos incluídos no Manual
 24. Normativa